венгерский-английский словарь »

eladhatatlan áru означает в английский

венгерскийанглийский
eladhatatlan áru

be a drug on the market[UK: bi ə ˈdrʌɡ ɒn ðə ˈmɑːkɪt] [US: bi ə ˈdrʌɡ ɑːn ðə ˈmɑːrkət]

dud stock[UK: dʌd stɒk] [US: ˈdəd ˈstɑːk]

hang-over [hang-overs] noun
[UK: hæŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈhæŋ ˈoʊv.r̩]

piece of junk[UK: piːs əv dʒʌŋk] [US: ˈpiːs əv ˈdʒəŋk]

You can find it in:

венгерскийанглийский