венгерский-английский словарь »

előrelátó означает в английский

венгерскийанглийский
előrelátó

prescient◼◼◼ adjective
[UK: ˈpre.sɪənt] [US: ˈpre.siənt]

wise [wiser, wisest]◼◼◻ adjective
[UK: waɪz] [US: ˈwaɪz]

farsighted◼◻◻ adjective
[UK: ˈfɑː.ˌsaɪ.təd] [US: ˈfɑːr.ˌsaɪ.təd]

provident◼◻◻ adjective
[UK: ˈprɒ.vɪ.dənt] [US: ˈprɑː.və.dənt]

astute◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈstjuːt] [US: ə.ˈstuːt]

deliberate (calculated, measured)◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.reɪt] [US: də.ˈlɪ.bə.rət]

far-seeing◼◻◻ adjective
[UK: ˈfɑː(r) ˈsiː.ɪŋ] [US: ˈfɑːr ˈsiː.ɪŋ]

farseeing◼◻◻ adjective
[UK: ˈfɑːˈsiːŋ] [US: ˈfɑːˈsiːŋ]

foreseeing◼◻◻ noun
[UK: fɔː.ˈsiːɪŋ] [US: fɔːr.ˈsiːɪŋ]

anticipatory adjective
[UK: æn.ˈtɪ.sɪ.pə.tə.ri] [US: æn.ˈtɪ.sə.pə.ˌtɔː.ri]

far-sighted adjective
[UK: ˈfɑː(r) ˈsaɪ.tɪd] [US: ˈfɑːr ˈsaɪ.təd]

forehanded adjective
[UK: ˈfɔː.ˈhæn.dɪd] [US: fɔːr.ˈhæn.dɪd]

foresightful adjective
[UK: ˈfɔːsaɪtf(ə)l ] [US: ˈfɔrˌsaɪtf(ə)l ]

forethoughtful adjective
[UK: fɔː.ˈθɔːt.fʊl] [US: fɔːr.ˈθɔːt.fəl]

long-sighted◼◼◼ adjective
[UK: ˈlɒŋ ˈsaɪ.tɪd] [US: ˈlɔːŋ ˈsaɪ.təd]

longsighted◼◼◼ adjective
[UK: ˈlɒŋˈsaɪtɪd] [US: ˈlɒŋˈsaɪtɪd]

previsional adjective
[UK: prɪvˈɪʒənəl] [US: prɪvˈɪʒənəl]

előrelátó személy

previsor[UK: prɪvˈaɪzə] [US: prɪvˈaɪzɚ]

nem előrelátó melléknév

improvident adjective
[UK: ɪm.ˈprɒ.vɪ.dənt] [US: ɪm.ˈprɒ.vɪ.dənt]

részben előrelátó részben utána kullogó

lead-and-lag[UK: liːd ənd læɡ] [US: ˈled ænd ˈlæɡ]

You can find it in:

венгерскийанглийский