венгерский-английский словарь »

elég jó означает в английский

венгерскийанглийский
elég

decent◼◼◼ adjective
[UK: ˈdiːsnt] [US: ˈdiː.sənt]

fair enough◼◼◻[UK: feə(r) ɪ.ˈnʌf] [US: ˈfer ə.ˈnəf]

passable◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɑː.səb.l̩] [US: ˈpæ.səb.l̩]

respectable◼◻◻ adjective
[UK: rɪ.ˈspek.təb.l̩] [US: rə.ˈspek.təb.l̩]

be passably good[UK: bi ˈpɑː.sə.bli ɡʊd] [US: bi ˈpæ.sə.bli ˈɡʊd]

fair[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

fair to middling[UK: feə(r) tuː ˈmɪd.l̩.ɪŋ] [US: ˈfer ˈtuː ˈmɪd.l̩.ɪŋ]

goodish adjective
[UK: ˈɡʊ.dɪʃ] [US: ˈɡʊ.dɪʃ]

tidy [tidies] noun
[UK: ˈtaɪ.di] [US: ˈtaɪ.di]

tolerable adjective
[UK: ˈtɒ.lə.rəb.l̩] [US: ˈtɑː.lə.rəb.l̩]

elég egészségben van ige

be tolerable verb
[UK: bi ˈtɒ.lə.rəb.l̩] [US: bi ˈtɑː.lə.rəb.l̩]

elég esélye van a sikerre

have a fair chance of success[UK: həv ə feə(r) tʃɑːns əv sək.ˈses] [US: həv ə ˈfer ˈtʃæns əv sək.ˈses]

elég kilátása van a sikerre

have a fair chance of success[UK: həv ə feə(r) tʃɑːns əv sək.ˈses] [US: həv ə ˈfer ˈtʃæns əv sək.ˈses]

elég osztályzatot kap

obtain a fair mark[UK: əb.ˈteɪn ə feə(r) mɑːk] [US: əb.ˈteɪn ə ˈfer ˈmɑːrk]

Elég ?

Is it any dogs bottom?[UK: ɪz ɪt ˈe.ni dɒɡz ˈbɒ.təm] [US: ˈɪz ˈɪt ˈe.ni ˈdɑːɡz ˈbɑː.təm]

elég l

well enough◼◼◼[UK: wel ɪ.ˈnʌf] [US: ˈwel ə.ˈnəf]

pretty well◼◼◼[UK: ˈprɪ.ti wel] [US: ˈprɪ.ti ˈwel]

elég l beszél angolul

have a fair knowledge of English[UK: həv ə feə(r) ˈnɒ.lɪdʒ əv ˈɪŋ.ɡlɪʃ] [US: həv ə ˈfer ˈnɑː.lədʒ əv ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ]

elég l tud angolul

have a fair knowledge of English[UK: həv ə feə(r) ˈnɒ.lɪdʒ əv ˈɪŋ.ɡlɪʃ] [US: həv ə ˈfer ˈnɑː.lədʒ əv ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ]

elég l érzi magát

feel pretty tidy[UK: fiːl ˈprɪ.ti ˈtaɪ.di] [US: ˈfiːl ˈprɪ.ti ˈtaɪ.di]

You can find it in:

венгерскийанглийский