венгерский-английский словарь »

egyén означает в английский

венгерскийанглийский
egyén főnév

individual [individuals]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈvɪ.dʒʊəl] [US: ˌɪn.də.ˈvɪ.dʒə.wəl]

person [people]◼◼◻ irregular noun
[UK: ˈpɜːs.n̩] [US: ˈpɝː.sn̩]

number [numbers]◼◻◻ noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

party [parties]◼◻◻ noun
[UK: ˈpɑː.ti] [US: ˈpɑːr.ti]

individuum [individuums] noun

beggar [beggars] noun
[UK: ˈbe.ɡə(r)] [US: ˈbe.ɡər]

cheerer noun
[UK: ˈʧɪərə ] [US: ˈʧɪrər ]

prober [probers] noun
[UK: ˈprəʊbə ] [US: ˈproʊbər ]

egyének közötti melléknév

interpersonal◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪn.tə.ˈpɜː.sən.l̩] [US: ˌɪn.tər.ˈpɝː.sən.l̩]

egyéni

individual◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈvɪ.dʒʊəl] [US: ˌɪn.də.ˈvɪ.dʒə.wəl]

personal◼◼◻ adjective
[UK: ˈpɜː.sən.l̩] [US: ˈpɝː.sən.l̩]

private◼◼◻ adjective
[UK: ˈpraɪ.vɪt] [US: ˈpraɪ.vət]

custom◼◼◻ adjective
[UK: ˈkʌ.stəm] [US: ˈkʌ.stəm]

particular◼◻◻ adjective
[UK: pə.ˈtɪ.kjʊ.lə(r)] [US: pər.ˈtɪ.kjə.lər]

specific◼◻◻ adjective
[UK: spə.ˈsɪ.fɪk] [US: spə.ˈsɪ.fɪk]

subjective◼◻◻ adjective
[UK: səb.ˈdʒek.tɪv] [US: səb.ˈdʒek.tɪv]

peculiar◼◻◻ adjective
[UK: pɪ.ˈkjuː.lɪə(r)] [US: pə.ˈkjuː.ljər]

several◼◻◻ adjective
[UK: ˈse.vrəl] [US: ˈse.vrəl]

individualization noun
[UK: ˌɪndɪvˌɪdjuːəlaɪzˈeɪʃən] [US: ˌɪndɪvˌɪduːəlᵻzˈeɪʃən]

substantive adjective
[UK: ˈsʌb.stən.tɪv] [US: ˈsʌb.stən.tɪv]

egyéni adatokkal ellát ige

personalize [personalized, personalized, personalizing, personalizes] verb
[UK: ˈpɜː.sə.nə.laɪz] [US: ˈpɝː.sə.nə.ˌlaɪz]

egyéni bajnoki cím

singles title[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩z ˈtaɪt.l̩] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩z ˈtaɪt.l̩]

egyéni báj ige

allure [allured, allured, alluring, allures] verb
[UK: ə.ˈlʊə(r)] [US: ə.ˈlʊr]

egyéni hozzáállás

personal equation[UK: ˈpɜː.sən.l̩ ɪ.ˈkweɪʒ.n̩] [US: ˈpɝː.sən.l̩ ɪ.ˈkweɪʒ.n̩]

egyéni igényhez igazító ige

custom-tailor [custom-tailored, custom-tailored, custom-tailoring, custom-tailors] verb
[UK: ˈkʌ.stəm ˈteɪ.lə(r)] [US: ˈkʌ.stəm ˈteɪ.lər]

egyéni jelleget ad ige

individuate [individuated, individuated, individuating, individuates] verb
[UK: ˌɪndɪvˈɪdjuːˌeɪt] [US: ˌɪndɪvˈɪdʒuːˌeɪt]

egyéni jellegzetesség (idiopathia) főnév

idiopathy noun
[UK: ˌɪdɪˈɒpəθi] [US: ˌɪdɪˈɑːpəθi]

egyéni kifejezésmód főnév

idiosyncrasy [idiosyncrasies]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪ.dɪə.ˈsɪŋ.krə.si] [US: ˌɪ.dio.ˈsɪn.krə.ˌsi]

egyéni levelező tanulás

reading course[UK: ˈriːd.ɪŋ kɔːs] [US: ˈriːd.ɪŋ ˈkɔːrs]

egyéni nyelvhasználat főnév
nyelvt

idiolect noun
[UK: ˈɪ.dɪə.lekt] [US: ˈɪ.dɪə.lekt]

egyéni sajátosság (idiosyncrasia) főnév

idiosyncrasy [idiosyncrasies] noun
[UK: ˌɪ.dɪə.ˈsɪŋ.krə.si] [US: ˌɪ.dio.ˈsɪn.krə.ˌsi]

egyéni sajátossággal bíró melléknév

idiosyncratic◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪ.dɪə.sɪŋ.ˈkræ.tɪk] [US: ˌɪ.dio.ˌsɪn.ˈkræ.tɪk]

egyéni sport

individual sport◼◼◼[UK: ˌɪn.dɪ.ˈvɪ.dʒʊəl spɔːt] [US: ˌɪn.də.ˈvɪ.dʒə.wəl ˈspɔːrt]

egyéni stílus

a style all one's own[UK: ə staɪl ɔːl wʌnz əʊn] [US: ə ˈstaɪl ɔːl wʌnz ˈoʊn]

egyéni tanulás

reading course[UK: ˈriːd.ɪŋ kɔːs] [US: ˈriːd.ɪŋ ˈkɔːrs]

egyéni tulajdon főnév
jog

severalty noun
[UK: sˈevərəlti] [US: sˈevɚrəlɾi]

egyéni tulajdonság főnév

personality [personalities] noun
[UK: ˌpɜː.sə.ˈnæ.lɪ.ti] [US: ˌpər.sə.ˈnæ.lə.ti]

egyéni varázs

allure [allured, allured, alluring, allures] verb
[UK: ə.ˈlʊə(r)] [US: ə.ˈlʊr]

personal magnetism[UK: ˈpɜː.sən.l̩ ˈmæɡ.nɪ.tɪ.zəm] [US: ˈpɝː.sən.l̩ ˈmæɡ.nə.ˌtɪ.zəm]

egyéni vonzerő ige

allure [allured, allured, alluring, allures] verb
[UK: ə.ˈlʊə(r)] [US: ə.ˈlʊr]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский