венгерский-английский словарь »

egyébként означает в английский

венгерскийанглийский
egyébként

anyway◼◼◼ adverb
[UK: ˈe.ni.weɪ] [US: ˈe.ni.ˌwe]

by the way◼◼◼ adverb
[UK: baɪ ðə ˈweɪ] [US: baɪ ðə ˈweɪ]

otherwise◼◼◻ adverb
[UK: ˈʌð.ə.waɪz] [US: ˈʌð.r̩.waɪz]

anyways◼◼◻ adverb conjunction
[UK: ˈe.ni.weɪz] [US: ˈe.ni.ˌwez]

though◼◼◻ adverb
[UK: ðəʊ] [US: ˈðoʊ]

else◼◼◻ adverb
[UK: els] [US: ˈels]

incidentally◼◼◻ adverb
[UK: ˌɪn.sɪ.ˈden.tə.li] [US: ˌɪn.sə.ˈden.tə.li]

however◼◼◻ adverb
[UK: haʊ.ˈe.və(r)] [US: ˌhɑː.ˈwe.vər]

on the other hand◼◻◻ adverb
[UK: ɒn ðə ˈʌð.ə(r) hænd] [US: ɑːn ðə ˈʌð.r̩ ˈhænd]

for that matter◼◻◻ adverb
[UK: fɔː(r) ðæt ˈmæ.tə(r)] [US: ˈfɔːr ˈðæt ˈmæ.tər]

again◼◻◻ adverb
[UK: ə.ˈɡen] [US: ə.ˈɡen]

for the rest◼◻◻ adverb
[UK: fɔː(r) ðə rest] [US: ˈfɔːr ðə ˈrest]

moreover◼◻◻ adverb
[UK: mɔː.ˈrəʊ.və(r)] [US: mɔːˈro.ʊ.və(r)]

btw (by the way)◼◻◻ adverb
[UK: baɪ ðə ˈweɪ] [US: baɪ ðə ˈweɪ]

for another thing adverb
[UK: fɔː(r) ə.ˈnʌð.ə(r) ˈθɪŋ] [US: ˈfɔːr ə.ˈnʌð.r̩ ˈθɪŋ]

from that matter adverb
[UK: frəm ðæt ˈmæ.tə(r)] [US: frəm ˈðæt ˈmæ.tər]

egyébként határozószó
skót

forby adverb
[UK: fˈɔːbi] [US: fˈɔːrbi]

forbye adverb
[UK: fˈɔːbaɪ] [US: fˈɔːrbaɪ]

You can find it in:

венгерскийанглийский