венгерский-английский словарь »

egy kissé rosszul érzi magát означает в английский

венгерскийанглийский
egy kissé rosszul érzi magát

be rather out of sorts[UK: bi ˈrɑː.ðə(r) ˈaʊt əv sɔːts] [US: bi ˈræ.ðər ˈaʊt əv ˈsɔːrts]

You can find it in:

венгерскийанглийский