венгерский-английский словарь » dicsekszik meaning in английский

венгерскийанглийский
dicsekszik ige

boast◼◼◼ verb
[UK: bəʊst] [US: boʊst]

be on one's mettle verb
[UK: bi ɒn wʌnz ˈmet.l̩] [US: bi ɑːn wʌnz ˈmet.l̩]

bounce verb
[UK: baʊns] [US: ˈbaʊns]

make a merit verb
[UK: ˈmeɪk ə ˈme.rɪt] [US: ˈmeɪk ə ˈme.rət]

shout the odds verb
[UK: ʃaʊt ðə ɒdz] [US: ˈʃaʊt ðə ˈɑːdz]

show off verb
[UK: ʃəʊ ɒf] [US: ˈʃoʊ ˈɒf]

take merit to oneself verb
[UK: teɪk ˈme.rɪt tuː wʌn.ˈself] [US: ˈteɪk ˈme.rət ˈtuː wʌn.ˈself]

vaunt verb
[UK: vɔːnt] [US: vɔːnt]

dicsekszik (vm) megtevésével

make a merit of doing something[UK: ˈmeɪk ə ˈme.rɪt əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈme.rət əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

dicsekszik (vmivel)

make a boast of something[UK: ˈmeɪk ə bəʊst əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə boʊst əv ˈsʌm.θɪŋ]

make a merit of something[UK: ˈmeɪk ə ˈme.rɪt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈme.rət əv ˈsʌm.θɪŋ]

pique oneself on something[UK: piːk wʌn.ˈself ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpiːk wʌn.ˈself ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

take merit to oneself for something[UK: teɪk ˈme.rɪt tuː wʌn.ˈself fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ˈme.rət ˈtuː wʌn.ˈself ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

take pride in something[UK: teɪk praɪd ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ˈpraɪd ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

dicsekszik (vmnek) a megtevésével

take merit to oneself for doing something[UK: teɪk ˈme.rɪt tuː wʌn.ˈself fɔː(r) ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ˈme.rət ˈtuː wʌn.ˈself ˈfɔːr ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

венгерскийанглийский