венгерский-английский словарь »

dühöng означает в английский

венгерскийанглийский
dühöng ige

rage [raged, raged, raging, rages]◼◼◼ verb
[UK: reɪdʒ] [US: ˈreɪdʒ]

rampage [rampaged, rampaged, rampaging, rampages]◼◼◻ verb
[UK: ræm.ˈpeɪdʒ] [US: ˈræm.ˌpedʒ]

rave [raved, raved, raving, raves]◼◼◻ verb
[UK: reɪv] [US: ˈreɪv]

storm [stormed, stormed, storming, storms]◼◻◻ verb
[UK: stɔːm] [US: ˈstɔːrm]

huff [huffed, huffed, huffing, huffs]◼◻◻ verb
[UK: hʌf] [US: ˈhəf]

chafe [chafed, chafed, chafing, chafes]◼◻◻ verb
[UK: tʃeɪf] [US: ˈtʃeɪf]

carry on◼◻◻ verb
[UK: ˈkæ.ri ɒn] [US: ˈkæ.ri ɑːn]

ramp [ramped, ramped, ramping, ramps] verb
[UK: ræmp] [US: ˈræmp]

rampage about verb
[UK: ræm.ˈpeɪdʒ ə.ˈbaʊt] [US: ˈræm.ˌpedʒ ə.ˈbaʊt]

be in a paddy verb
[UK: bi ɪn ə ˈpæ.di] [US: bi ɪn ə ˈpæ.di]

be in a raging temper verb
[UK: bi ɪn ə ˈreɪdʒ.ɪŋ ˈtem.pə(r)] [US: bi ɪn ə ˈreɪdʒ.ɪŋ ˈtem.pər]

be on the rampage verb
[UK: bi ɒn ðə ræm.ˈpeɪdʒ] [US: bi ɑːn ðə ˈræm.ˌpedʒ]

foam with rage verb
[UK: fəʊm wɪð reɪdʒ] [US: foʊm wɪθ ˈreɪdʒ]

get one's quill up verb
[UK: ˈɡet wʌnz kwɪl ʌp] [US: ˈɡet wʌnz ˈkwɪl ʌp]

play the devil verb
[UK: ˈpleɪ ðə ˈdev.l̩] [US: ˈpleɪ ðə ˈdev.l̩]

rave and storm verb
[UK: reɪv ənd stɔːm] [US: ˈreɪv ænd ˈstɔːrm]

rave with fury verb
[UK: reɪv wɪð ˈfjʊə.ri] [US: ˈreɪv wɪθ ˈfjʊ.ri]

shit bricks verb
[UK: ʃɪt brɪks] [US: ˈʃiːt ˈbrɪks]

dühöng, mint egy őrült

ramp and rave[UK: ræmp ənd reɪv] [US: ˈræmp ænd ˈreɪv]

dühöng a szél

it blows great guns[UK: ɪt bləʊz ˈɡreɪt ɡʌnz] [US: ˈɪt bloʊz ˈɡreɪt ˈɡənz]

dühöngve határozószó

frantically◼◼◼ adverb
[UK: ˈfræn.tɪk.l̩i] [US: ˈfræn.tək.ə.li]

impetuously adverb
[UK: ɪm.ˈpe.tʃʊə.sli] [US: ɪm.ˈpe.tʃʊə.sli]

rampageously adverb
[UK: rampˈeɪdʒəsli] [US: ræmpˈeɪdʒəsli]

dühöngés főnév

rage [rages]◼◼◼ noun
[UK: reɪdʒ] [US: ˈreɪdʒ]

frenzy [frenzies]◼◼◻ noun
[UK: ˈfren.zi] [US: ˈfren.zi]

rampage◼◻◻ noun
[UK: ræm.ˈpeɪdʒ] [US: ˈræm.ˌpedʒ]

bluster [blusters]◼◻◻ noun
[UK: ˈblʌ.stə(r)] [US: ˈblʌ.stər]

furiousness noun
[UK: ˈfjʊərɪəsnəs ] [US: ˈfjʊriəsnəs ]

impetuosity noun
[UK: ɪm.ˌpe.tʃʊ.ˈɒ.sɪ.ti] [US: ɪm.ˌpe.tʃʊ.ˈɒ.sɪ.ti]

rampageousness noun
[UK: rampˈeɪdʒəsnəs] [US: ræmpˈeɪdʒəsnəs]

dühöngés (furor) főnév

fury [furies]◼◼◼ noun
[UK: ˈfjʊə.ri] [US: ˈfjʊ.ri]

dühöngés (viharé) főnév

impetuousness noun
[UK: ɪmˈpɛtjʊəsnəs ] [US: ɪmˈpɛʧwəsnəs ]

dühöngő

raging◼◼◼ adjective
[UK: ˈreɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈreɪdʒ.ɪŋ]

raving [ravings]◼◼◻ noun
[UK: ˈreɪv.ɪŋ] [US: ˈreɪv.ɪŋ]

angry [angrier, angriest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈæŋ.ɡri] [US: ˈæŋ.ɡri]

berserk◼◻◻ adjective
[UK: bə.ˈsɜːk] [US: bər.ˈsɝːk]

furious◼◻◻ adjective
[UK: ˈfjʊə.rɪəs] [US: ˈfjʊ.riəs]

maniac◼◻◻ adjective
[UK: ˈmeɪ.nɪæk] [US: ˈmeɪ.ni.ˌæk]

frantic◼◻◻ adjective
[UK: ˈfræn.tɪk] [US: ˈfræn.tɪk]

frenzied◼◻◻ adjective
[UK: ˈfren.zɪd] [US: ˈfren.zid]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский