венгерский-английский словарь » csoportosul meaning in английский

венгерскийанглийский
csoportosul ige

cluster◼◼◼ verb
[UK: ˈklʌ.stə(r)] [US: ˈklʌ.stər]

group◼◼◻ verb
[UK: ɡruːp] [US: ˈɡruːp]

troop◼◻◻ verb
[UK: truːp] [US: ˈtruːp]

aggregate verb
[UK: ˈæ.ɡrɪ.ɡət] [US: ˈæ.ɡrə.ɡət]

aggroup verb
[UK: ˈaɡruːp] [US: ˈæɡruːp]

assemble verb
[UK: ə.ˈsem.bl̩] [US: ə.ˈsem.bl̩]

bunch verb
[UK: bʌntʃ] [US: ˈbəntʃ]

cluster round verb
[UK: ˈklʌ.stə(r) ˈraʊnd] [US: ˈklʌ.stər ˈraʊnd]

flock verb
[UK: flɒk] [US: ˈflɑːk]

flock together verb
[UK: flɒk tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈflɑːk tə.ˈɡe.ðər]

form a group verb
[UK: ˈfɔːm ə ɡruːp] [US: ˈfɔːrm ə ˈɡruːp]

gather verb
[UK: ˈɡæ.ðə(r)] [US: ˈɡæ.ðər]

hang about verb
[UK: hæŋ ə.ˈbaʊt] [US: ˈhæŋ ə.ˈbaʊt]

hang around verb
[UK: hæŋ ə.ˈraʊnd] [US: ˈhæŋ ə.ˈraʊnd]

jug verb
[UK: dʒʌɡ] [US: ˈdʒəɡ]

pack verb
[UK: pæk] [US: ˈpæk]

rout verb
[UK: raʊt] [US: raʊt]

csoportosulás főnév

group◼◼◼ noun
[UK: ɡruːp] [US: ˈɡruːp]

alignment◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈlaɪn.mənt] [US: ə.ˈlaɪn.mənt]

cluster◼◻◻ noun
[UK: ˈklʌ.stə(r)] [US: ˈklʌ.stər]

clustering◼◻◻ noun
[UK: ˈklʌ.stər.ɪŋ] [US: ˈklʌ.stər.ɪŋ]

gathering◼◻◻ noun
[UK: ˈɡæ.ðər.ɪŋ] [US: ˈɡæ.ðər.ɪŋ]

assembling noun
[UK: ə.ˈsem.bl̩ɪŋ] [US: ə.ˈsem.bl̩ɪŋ]

concourse noun
[UK: ˈkɒŋk.ɔːs] [US: ˈkɑːnˌk.ɔːrs]

coterie noun
[UK: ˈkəʊ.tə.ri] [US: ˈkoʊ.tə.ri]

disposition noun
[UK: ˌdɪ.spə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.spə.ˈzɪʃ.n̩]

csoportosulás elleni törvény

riot act[UK: ˈraɪət ækt] [US: ˈraɪət ˈækt]

csoportosulások főnév

groupings◼◼◼ noun
[UK: ˈɡruː.pɪŋz] [US: ˈɡruː.pɪŋz]

híres emberekkel csoportosul ige
ir biz

constellate verb
[UK: ˈkɒn.stə.leɪt] [US: ˈkɑːn.stə.ˌleɪt]

lármás csoportosulás

riot[UK: ˈraɪət] [US: ˈraɪət]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies