венгерский-английский словарь » csatlós meaning in английский

венгерскийанглийский
csatlós melléknév

retainer◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈteɪ.nə(r)] [US: rə.ˈteɪ.nər]

satellite◼◼◼ noun
[UK: ˈsæ.tə.laɪt] [US: ˈsæ.tə.ˌlaɪt]

ally noun
[UK: ˈæl.aɪ] [US: ˈæl.aɪ]

coupler-on noun
[UK: ˈkə.plə(r) ɒn] [US: ˈkə.plər ɑːn]

henchman, henchmen noun
[UK: ˈhent.ʃmən ˈhent.ʃmən] [US: ˈhent.ʃmən ˈhent.ʃmən]

outrider noun
[UK: ˈaʊ.traɪ.də(r)] [US: ˈaʊ.ˌtraɪ.dər]

outrunner noun
[UK: ˈaʊt.ˌrʌ.nə] [US: ˈaʊt.ˌrʌ.nə]

pensioner noun
[UK: ˈpen.ʃnə(r)] [US: ˈpen.ʃə.nər]

shield bearer adjective
[UK: ʃiːld ˈbeə.rə(r)] [US: ˈʃiːld ˈbe.rər]

csatlós (nemesé) főnév

jackman noun
[UK: ˈdʒæk.mən] [US: ˈdʒæk.mən]

csatlós bolygó főnév

satellite noun
[UK: ˈsæ.tə.laɪt] [US: ˈsæ.tə.ˌlaɪt]

csatlós állam főnév

satellite state noun
[UK: ˈsæ.tə.laɪt steɪt] [US: ˈsæ.tə.ˌlaɪt ˈsteɪt]

csatlós államból való kisegítő hadosztályok

satellite divisions[UK: ˈsæ.tə.laɪt dɪ.ˈvɪʒ.n̩z] [US: ˈsæ.tə.ˌlaɪt dɪ.ˈvɪʒ.n̩z]

csatlószíj főnév

couple noun
[UK: ˈkʌp.l̩] [US: ˈkʌp.l̩]

aknacsatlós főnév
bány

banksman noun
[UK: ˈbæŋk.smən] [US: ˈbæŋk.smən]

aknacsatlós (bányában) főnév

lander noun
[UK: ˈlæn.də(r)] [US: ˈlæn.dər]

négycsatlós melléknév

four-coupled adjective
[UK: fɔː(r) ˈkʌp.l̩d] [US: ˈfɔːr ˈkʌp.l̩d]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies