венгерский-английский словарь » céltábla meaning in английский

венгерскийанглийский
céltábla főnév

target◼◼◼ noun
[UK: ˈtɑː.ɡɪt] [US: ˈtɑːr.ɡət]

mark◼◼◻ noun
[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

butt◼◻◻ noun
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

dartboard◼◻◻ noun
[UK: ˈdɑːt.bɔːd] [US: ˈdɑːrt.ˌbɔːrd]

butts noun
[UK: bʌts] [US: ˈbəts]

cockshot noun
[UK: ˈkɒk.ʃɒt] [US: ˈkɒk.ʃɒt]

cockshy noun
[UK: ˈkɒk.ʃaɪ] [US: ˈkɑːk.ˌʃaɪ]

record of firing noun
[UK: rɪˈk.ɔːd əv ˈfaɪər.ɪŋ] [US: rəˈk.ɔːrd əv ˈfaɪr.ɪŋ]

céltábla főnév
sp

scorecard noun

céltábla (közepe) főnév

clout noun
[UK: klaʊt] [US: ˈklaʊt]

céltábla közepe főnév

blank[UK: blæŋk] [US: ˈblæŋk]

bull's-eye noun
[UK: ˈbʊlz aɪ] [US: ˈbʊlz ˈaɪ]

carton noun
[UK: ˈkɑːt.n̩] [US: ˈkɑːr.tn̩]

céltábla középpontja

pin[UK: pɪn] [US: ˈpɪn]

céltábla szélső köre főnév

white noun
[UK: waɪt] [US: ˈwaɪt]

céltábla állványa

target-stand[UK: ˈtɑː.ɡɪt stænd] [US: ˈtɑːr.ɡət ˈstænd]

alakos céltábla

figure-target[UK: ˈfɪ.ɡə(r) ˈtɑː.ɡɪt] [US: ˈfɪ.ɡjər ˈtɑːr.ɡət]

célpont (céltábla közepén) főnév

blank◼◼◼ noun
[UK: blæŋk] [US: ˈblæŋk]

lógó céltábla

swing-sign[UK: swɪŋ saɪn] [US: ˈswɪŋ ˈsaɪn]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies