венгерский-английский словарь » céloz meaning in английский

венгерскийанглийский
céloz ige

target◼◼◼ verb
[UK: ˈtɑː.ɡɪt] [US: ˈtɑːr.ɡət]

aim◼◼◻ verb
[UK: eɪm] [US: ˈeɪm]

allude◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈluːd] [US: ə.ˈluːd]

hint◼◼◻ verb
[UK: hɪnt] [US: ˈhɪnt]

refer◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈfɜː(r)] [US: rə.ˈfɝː]

take aim verb
[UK: teɪk eɪm] [US: ˈteɪk ˈeɪm]

céloz (vmre)

drive at[UK: draɪv ət] [US: ˈdraɪv ət]

refer to something[UK: rɪ.ˈfɜː(r) tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: rə.ˈfɝː ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

céloz (vmre) (átv)

mean (meant, meant)◼◼◼ verb
[UK: miːn ment ment] [US: ˈmiːn ˈment ˈment]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

advert verb
[UK: ˈæd.vɜːt] [US: ˈæd.vərt]

aim at something[UK: eɪm ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈeɪm ət ˈsʌm.θɪŋ]

allude to something[UK: ə.ˈluːd tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈluːd ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

let drive at something[UK: let draɪv ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlet ˈdraɪv ət ˈsʌm.θɪŋ]

céloz vkre

aim at somebody[UK: eɪm ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈeɪm ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

célozgat ige

insinuate◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈsɪ.njʊeɪt] [US: ˌɪn.ˈsɪ.njueɪt]

célozgat (vmre)

hint at something[UK: hɪnt ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhɪnt ət ˈsʌm.θɪŋ]

célozgat (átv) ige

refer◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈfɜː(r)] [US: rə.ˈfɝː]

intimate◼◼◻ verb
[UK: ˈɪn.tɪ.meɪt] [US: ˈɪn.tə.mət]

célozgatva határozószó

allusively adverb
[UK: ə.ˈluː.sɪ.vli] [US: ə.ˈluː.sɪ.vli]

célozgatás (rosszindulatú) főnév

innuendo◼◼◼ noun
[UK: ˌɪ.njuː.ˈen.dəʊ] [US: ˌɪ.njuː.ˈendo.ʊ]

célozz

take aim[UK: teɪk eɪm] [US: ˈteɪk ˈeɪm]

célozva

in allusion to …[UK: ɪn ə.ˈluːʒ.n̩ tuː] [US: ɪn ə.ˈluːʒ.n̩ ˈtuː]

acéloz ige

steel◼◼◼ verb
[UK: stiːl] [US: ˈstiːl]

harden verb
[UK: ˈhɑːd.n̩] [US: ˈhɑːr.dn̩]

acéloz (vasat) ige

acierate verb
[UK: əsɪˈeəreɪt] [US: əsɪˈereɪt]

temper verb
[UK: ˈtem.pə(r)] [US: ˈtem.pər]

acélozott melléknév

hardened adjective
[UK: ˈhɑːd.n̩d] [US: ˈhɑːr.dn̩d]

steel-faced adjective
[UK: stiːl feɪst] [US: ˈstiːl ˈfeɪst]

steely adjective
[UK: ˈstiː.li] [US: ˈstiː.li]

acélozottság főnév

hardness noun
[UK: ˈhɑːd.nəs] [US: ˈhɑːrd.nəs]

becéloz ige

point verb
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

burkoltan céloz ige

imply verb
[UK: ɪm.ˈplaɪ] [US: ˌɪm.ˈplaɪ]

burkoltan célozgat vkre (átv)

talk at somebody[UK: ˈtɔːk ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtɔːk ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

erősen páncélozott jármű főnév

battlewagon noun
[UK: ˈbætlˌwægən] [US: ˈbætlˌwægən]

fegyverrel céloz vkre

aim at somebody with a gun[UK: eɪm ət ˈsʌm.bə.di wɪð ə ɡʌn] [US: ˈeɪm ət ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ə ˈɡən]

felpáncéloz ige

accoutre verb
[UK: əˈk.uː.tə] [US: əˈk.uː.tər]

felületacélozás (szerszámon) főnév
koh

steel-facing noun
[UK: stiːl ˈfeɪs.ɪŋ] [US: ˈstiːl ˈfeɪs.ɪŋ]

magasra céloz

aim high[UK: eɪm haɪ] [US: ˈeɪm ˈhaɪ]

megacéloz ige

steel verb
[UK: stiːl] [US: ˈstiːl]

steelify verb
[UK: stˈiːlɪfˌaɪ] [US: stˈiːlᵻfˌaɪ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies