венгерский-английский словарь »

bukfencezik означает в английский

венгерскийанглийский
bukfencezik

somersault [somersaulted, somersaulted, somersaulting, somersaults]◼◼◼ verb
[UK: ˈsʌ.mə.sɔːlt] [US: ˈsʌ.mər.ˌsɒlt]

tumble [tumbled, tumbled, tumbling, tumbles]◼◼◻ verb
[UK: ˈtʌm.bl̩] [US: ˈtʌm.bl̩]

somerset noun
[UK: ˈsʌ.mə.sət] [US: ˈsʌ.mər.ˌset]

turn turtle verb
[UK: tɜːn ˈtɜːt.l̩] [US: ˈtɝːn ˈtɝː.tl̩]

előre bukfencezik

somersault[UK: ˈsʌ.mə.sɔːlt] [US: ˈsʌ.mər.ˌsɒlt]

somerset noun
[UK: ˈsʌ.mə.sət] [US: ˈsʌ.mər.ˌset]

felbukfencezik

somersault [somersaulted, somersaulted, somersaulting, somersaults] verb
[UK: ˈsʌ.mə.sɔːlt] [US: ˈsʌ.mər.ˌsɒlt]

somerset noun
[UK: ˈsʌ.mə.sət] [US: ˈsʌ.mər.ˌset]

turn a complete somersault verb
[UK: tɜːn ə kəm.ˈpliːt ˈsʌ.mə.sɔːlt] [US: ˈtɝːn ə kəm.ˈpliːt ˈsʌ.mər.ˌsɒlt]

turn a somersault verb
[UK: tɜːn ə ˈsʌ.mə.sɔːlt] [US: ˈtɝːn ə ˈsʌ.mər.ˌsɒlt]

lebukfencezik ige

shin down verb
[UK: ʃɪn daʊn] [US: ˈʃɪn ˈdaʊn]

You can find it in:

венгерскийанглийский