венгерский-английский словарь »

botorkál означает в английский

венгерскийанглийский
botorkál ige

stumble [stumbled, stumbled, stumbling, stumbles]◼◼◼ verb
[UK: ˈstʌm.bl̩] [US: ˈstʌm.bl̩]

flounder [floundered, floundered, floundering, flounders]◼◻◻ verb
[UK: ˈflaʊn.də(r)] [US: ˈflaʊn.dər]

tumble [tumbled, tumbled, tumbling, tumbles]◼◻◻ verb
[UK: ˈtʌm.bl̩] [US: ˈtʌm.bl̩]

dodder [doddered, doddered, doddering, dodders] verb
[UK: ˈdɒ.də(r)] [US: ˈdɒ.dər]

fumble one's way verb
[UK: ˈfʌm.bl̩ wʌnz ˈweɪ] [US: ˈfʌm.bl̩ wʌnz ˈweɪ]

botorkálva határozószó

stumblingly adverb
[UK: ˈstʌm.bl.ɪŋ.li] [US: ˈstʌm.bl.ɪŋ.li]

botorkálás főnév

stumbling◼◼◼ noun
[UK: ˈstʌm.bl̩ɪŋ] [US: ˈstʌm.bl̩ɪŋ]

flounder [flounders] noun
[UK: ˈflaʊn.də(r)] [US: ˈflaʊn.dər]

botorkáló

doddering◼◼◼ adjective
[UK: ˈdɒ.dər.ɪŋ] [US: ˈdɑː.dər.ɪŋ]

stumbling◼◼◻ noun
[UK: ˈstʌm.bl̩ɪŋ] [US: ˈstʌm.bl̩ɪŋ]

elbotorkál ige

stumble away verb
[UK: ˈstʌm.bl̩ ə.ˈweɪ] [US: ˈstʌm.bl̩ ə.ˈweɪ]

felbotorkál a lépcsőn

tumble upstairs[UK: ˈtʌm.bl̩ ˌʌp.ˈsteəz] [US: ˈtʌm.bl̩ əp.ˈsterz]

You can find it in:

венгерскийанглийский