венгерский-английский словарь » bosszantó meaning in английский

венгерскийанглийский
bosszantó

annoying◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈnɔɪ.ɪŋ] [US: ə.ˌnɔɪ.ɪŋ]

pesky◼◼◻ adjective
[UK: ˈpe.ski] [US: ˈpe.ski]

disappointing◼◼◻ adjective
[UK: ˌdɪ.səˈpo.ɪnt.ɪŋ] [US: ˌdɪ.sə.ˌpɔɪnt.ɪŋ]

vexing◼◻◻ adjective
[UK: ˈveks.ɪŋ] [US: ˈveks.ɪŋ]

aggravating◼◻◻ adjective
[UK: ˈæ.ɡrə.veɪt.ɪŋ] [US: ˈæ.ɡrə.ˌvet.ɪŋ]

galling◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡɔːl.ɪŋ] [US: ˈɡɒl.ɪŋ]

exasperating◼◻◻ adjective
[UK: ɪɡ.ˈzæ.spə.reɪt.ɪŋ] [US: ɪg.ˈzæ.spə.ˌret.ɪŋ]

bothersome◼◻◻ adjective
[UK: ˈbɒð.ə.səm] [US: ˈbɑːð.r̩.səm]

disagreeable◼◻◻ adjective
[UK: ˌdɪ.sə.ˈɡriːəb.l̩] [US: ˌdɪ.sə.ˈɡriːəb.l̩]

trying◼◻◻ adjective
[UK: ˈtraɪ.ɪŋ] [US: ˈtraɪ.ɪŋ]

irksome◼◻◻ adjective
[UK: ˈɜːk.səm] [US: ˈɝːk.səm]

vexatious◼◻◻ adjective
[UK: vek.ˈseɪ.ʃəs] [US: vek.ˈseɪ.ʃəs]

invidious◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈvɪ.dɪəs] [US: ˌɪn.ˈvɪ.diəs]

provocative◼◻◻ adjective
[UK: prə.ˈvɒk.ə.tɪv] [US: proˈvɑːk.ə.tɪv]

harassing adjective
[UK: ˈhæ.rəs.ɪŋ] [US: hə.ˈræs.ɪŋ]

pestilent adjective
[UK: ˈpe.stɪ.lənt] [US: ˈpe.stɪ.lənt]

plaguey adjective
[UK: plˈeɪɡi] [US: plˈeɪɡi]

plaguy adjective
[UK: ˈpleɪ.ɡi] [US: ˈpleɪ.ɡi]

fashious adjective
[UK: fˈaʃɪəs] [US: fˈæʃɪəs]

irking adjective
[UK: ˈɜːkɪŋ] [US: ˈɝːkɪŋ]

nettlesome adjective
[UK: ˈne.təl.səm] [US: ˈne.təl.səm]

plaguesome adjective
[UK: ˈpleɪɡ.səm] [US: ˈpleɪɡ.səm]

provoker adjective
[UK: prəˈvəʊkə ] [US: prəˈvoʊkər ]

rebarbative adjective
[UK: rɪ.ˈbɑː.bə.tɪv] [US: rɪ.ˈbɑːr.bə.tɪv]

sickener adjective
[UK: ˈsɪk.nə] [US: ˈsɪk.ə.nər]

vexatory adjective
[UK: vˈeksətəri] [US: vˈeksətˌoːri]

vexer noun
[UK: ˈvɛksə ] [US: ˈvɛksər ]

bosszantó akadály főnév

hang-up noun
[UK: hæŋ ʌp] [US: ˈhæŋ ʌp]

hangup noun

bosszantó dolog

asshole noun
[UK: ˈɑːs.həʊl] [US: ˈæs.hoʊl]

bore[UK: bɔː(r)] [US: ˈbɔːr]

hair in one's neck[UK: heə(r) ɪn wʌnz nek] [US: ˈher ɪn wʌnz ˈnek]

bosszantó egy dolog

what a blessed nuisance[UK: ˈwɒt ə blest ˈnjuːsns] [US: ˈhwʌt ə ˈblest ˈnuː.səns]

bosszantó körülmény

be a thorn in somebody's flesh[UK: bi ə θɔːn ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di fleʃ] [US: bi ə ˈθɔːrn ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfleʃ]

be a thorn in somebody's side[UK: bi ə θɔːn ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di saɪd] [US: bi ə ˈθɔːrn ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈsaɪd]

bosszantó viselkedés főnév

carry-on noun

bosszantó volta (vmnek) főnév

tryingness noun
[UK: ˈtraɪɪŋnəs ] [US: ˈtraɪɪŋnəs ]

bosszantó állat

pet peeve[UK: pet piːv] [US: ˈpet ˈpiːv]

bosszantóan határozószó

annoyingly◼◼◼ adverb
[UK: ə.ˈnɔɪ.ɪŋ.li] [US: ə.ˈnɔɪ.ɪŋ.li]

aggravatingly adverb
[UK: ˈæ.ɡrə.veɪ.tɪŋ.li] [US: ˈæ.ɡrə.veɪ.tɪŋ.li]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский