венгерский-английский словарь »

bohóc означает в английский

венгерскийанглийский
bohóc

clown [clowns]◼◼◼ noun
[UK: klaʊn] [US: ˈklaʊn]

fool [fools]◼◼◻ noun
[UK: fuːl] [US: ˈfuːl]

buffoon [buffoons]◼◼◻ noun
[UK: bə.ˈfuːn] [US: bə.ˈfuːn]

harlequin [harlequins]◼◻◻ noun
[UK: ˈhɑː.lɪ.kwɪn] [US: ˈhɑːr.lə.kwən]

funny man◼◻◻ noun
[UK: ˈfʌ.ni mæn] [US: ˈfʌ.ni ˈmæn]

droll adjective
[UK: drəʊl] [US: droʊl]

pierrot noun
[UK: ˈpɪə.rəʊ] [US: ˈpɪəro.ʊ]

vice [vices] noun
[UK: vaɪs] [US: ˈvaɪs]

funnyman [funnymen] noun
[UK: ˈfʌnɪmæn] [US: ˈfʌnɪmæn]

pierrette noun
[UK: pɪə.ˈret] [US: pɪə.ˈret]

wag [wags] noun
[UK: wæɡ] [US: ˈwæɡ]

zany [zanier, zaniest] adjective
[UK: ˈzeɪ.ni] [US: ˈzeɪ.ni]

pickle-herring noun
[UK: ˈpɪk.l̩ ˈher.ɪŋ] [US: ˈpɪk.l̩ ˈher.ɪŋ]

bohóc főnév
biz

Jack-pudding noun
[UK: dʒæk ˈpʊd.ɪŋ] [US: ˈdʒæk ˈpʊd.ɪŋ]

bohóc társa és céltáblája főnév

pantaloons [pantaloons] noun
[UK: ˌpæn.tə.ˈluːnz] [US: ˈpæn.tə.ˌluːnz]

bohócjelmezes nő

harlequiness[UK: hˈɑːlɪkwˌɪnəs] [US: hˈɑːrlɪkwˌɪnəs]

bohóckodik

clown [clowned, clowned, clowning, clowns]◼◼◼ verb
[UK: klaʊn] [US: ˈklaʊn]

clown about verb

make a circus of oneself verb
[UK: ˈmeɪk ə ˈsɜːkəs əv wʌn.ˈself] [US: ˈmeɪk ə ˈsɝːkəs əv wʌn.ˈself]

screw around verb
[UK: skruː ə.ˈraʊnd] [US: ˈskruː ə.ˈraʊnd]

tomfool noun
[UK: ˌtɒm.ˈfuːl] [US: ˌtɒm.ˈfuːl]

bohóckodik vkvel

screw around with somebody[UK: skruː ə.ˈraʊnd wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈskruː ə.ˈraʊnd wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bohóckodva határozószó

clownishly◼◼◼ adverb
[UK: ˈklaʊnɪʃli ] [US: ˈklaʊnɪʃli ]

bohóckodás főnév

antics [anticses]◼◼◼ noun
[UK: ˈæn.tɪks] [US: ˈæn.tɪks]

clowning◼◼◻ noun
[UK: ˈklaʊn.ɪŋ] [US: ˈklaʊn.ɪŋ]

fooling◼◼◻ noun
[UK: ˈfuːl.ɪŋ] [US: ˈfuːl.ɪŋ]

buffoonery◼◻◻ noun
[UK: bə.ˈfuː.nə.ri] [US: bə.ˈfuː.nə.ri]

drollery [drolleries] noun
[UK: ˈdrɒ.lə.ri] [US: ˈdrɒ.lə.ri]

foolery noun
[UK: ˈfuː.lə.ri] [US: ˈfuː.lə.ri]

harlequinade noun
[UK: ˌhɑː.lɪ.kwɪ.ˈneɪd] [US: ˌhɑːr.lɪ.kwɪ.ˈneɪd]

antic [antics] noun
[UK: ˈæn.tɪk] [US: ˈæn.tɪk]

pantaloonery noun
[UK: pˌantəlˈuːnəri] [US: pˌæntəlˈuːnˌeri]

bohóckodó

clowning noun
[UK: ˈklaʊn.ɪŋ] [US: ˈklaʊn.ɪŋ]

clownish◼◼◼ adjective
[UK: ˈklaʊ.nɪʃ] [US: ˈklaʊ.nɪʃ]

zany [zanier, zaniest] adjective
[UK: ˈzeɪ.ni] [US: ˈzeɪ.ni]

bohócruha főnév

motley◼◼◼ noun
[UK: ˈmɒt.li] [US: ˈmɑːt.li]

harlequin coat noun
[UK: ˈhɑː.lɪ.kwɪn ˈkəʊt] [US: ˈhɑːr.lə.kwən ˈkoʊt]

bohócsapka főnév

cap and bells noun
[UK: kæp ənd belz] [US: ˈkæp ænd ˈbelz]

fool's cap noun
[UK: ˈfuːlz kæp] [US: ˈfuːlz ˈkæp]

foolscap noun
[UK: ˈfuːl.skæp] [US: ˈfuːl.skæp]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский