венгерский-английский словарь » biztos meaning in английский

венгерскийанглийский
biztos melléknév

certain◼◼◼ adjective
[UK: ˈsɜːt.n̩] [US: ˈsɝː.tn̩]

sure◼◼◼ adjective
[UK: ʃʊə(r)] [US: ˈʃʊr]

certainly◼◼◻ adverb
[UK: ˈsɜːtn.li] [US: ˈsɝː.tən.li]

confident◼◼◻ adjective
[UK: ˈkɒn.fɪ.dənt] [US: ˈkɑːn.fə.dənt]

maybe◼◼◻ adverb
[UK: ˈmeɪ.biː] [US: ˈmeɪ.bi]

perhaps◼◼◻ adverb
[UK: pə.ˈhæps] [US: pər.ˈhæps]

positive◼◼◻ adjective
[UK: ˈpɒ.zə.tɪv] [US: ˈpɑː.zə.tɪv]

probably◼◼◻ adverb
[UK: ˈprɒ.bə.bli] [US: ˈprɑː.bə.bli]

safe◼◼◻ adjective
[UK: seɪf] [US: ˈseɪf]

sure of◼◼◻ adjective
[UK: ʃʊə(r) əv] [US: ˈʃʊr əv]

surely◼◼◻ adverb
[UK: ˈʃʊə.li] [US: ˈʃʊr.li]

assured◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈʃɔːd] [US: ə.ˈʃʊrd]

certain of◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɜːt.n̩ əv] [US: ˈsɝː.tn̩ əv]

clear◼◻◻ adjective
[UK: klɪə(r)] [US: ˈklɪr]

commissary◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒ.mɪ.sə.ri] [US: ˈkɑː.mə.ˌse.ri]

firm◼◻◻ adjective
[UK: fɜːm] [US: ˈfɝːm]

for sure◼◻◻ adjective
[UK: fɔː(r) ʃʊə(r)] [US: ˈfɔːr ˈʃʊr]

secure◼◻◻ adjective
[UK: sɪ.ˈkjʊə(r)] [US: sɪ.ˈkjʊr]

solid◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɒ.lɪd] [US: ˈsɑː.ləd]

steady◼◻◻ adjective
[UK: ˈste.di] [US: ˈste.di]

cert (certain) noun
[UK: ˈsɜːt.n̩] [US: ˈsɝː.tn̩]

certainness noun
[UK: ˈsɜːtnəs ] [US: ˈsɜrtənəs ]

dependable adjective
[UK: dɪ.ˈpen.dəb.l̩] [US: də.ˈpen.dəb.l̩]

discerning adjective
[UK: dɪ.ˈsɜːn.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈsɝːn.ɪŋ]

infallible adjective
[UK: ɪn.ˈfæ.ləb.l̩] [US: ˌɪn.ˈfæ.ləb.l̩]

odds-on adjective
[UK: ɒdz ɒn] [US: ˈɑːdz ɑːn]

policeman, policemen adjective
[UK: pə.ˈliː.smən pə.ˈliː.smən] [US: pə.ˈliː.smən pə.ˈliː.smen]

snug adjective
[UK: snʌɡ] [US: ˈsnəɡ]

steady-going adjective
[UK: ˈste.di ˈɡəʊɪŋ] [US: ˈste.di ˈɡoʊɪŋ]

trustworthy adjective
[UK: ˈtrʌs.twɜː.ði] [US: ˈtrʌˌs.twər.ði]

unerring adjective
[UK: ʌn.ˈɜːr.ɪŋ] [US: ʌn.ˈɝːr.ɪŋ]

unfailing adjective
[UK: ʌn.ˈfeɪl.ɪŋ] [US: ʌn.ˈfeɪl.ɪŋ]

unfaltering adjective
[UK: ʌn.ˈfɔːl.tər.ɪŋ] [US: ʌn.ˈfɔːrl.tər.ɪŋ]

well-set adjective
[UK: wel set] [US: ˈwel ˈset]

biztos (bizottsági tag) főnév

commissioner (member of a commission)◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɪ.ʃə.nə(r)] [US: kə.ˈmɪ.ʃə.nər]

biztos (rég) főnév melléknév

sicker noun adjective
[UK: sɪkə(r)] [US: ˈsɪkər]

biztos (vm) felől

be sure about something[UK: bi ʃʊə(r) ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈʃʊr ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

be sure of something[UK: bi ʃʊə(r) əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈʃʊr əv ˈsʌm.θɪŋ]

biztos (vmben)

be certain of something[UK: bi ˈsɜːt.n̩ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈsɝː.tn̩ əv ˈsʌm.θɪŋ]

be clear about something[UK: bi klɪə(r) ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈklɪr ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies