венгерский-английский словарь » beosztott meaning in английский

венгерскийанглийский
beosztott főnév melléknévi igenév

underling◼◼◼ noun
[UK: ˈʌn.dəl.ɪŋ] [US: ˈʌn.dərl.ɪŋ]

junior◼◼◻ noun
[UK: ˈdʒuː.nɪə(r)] [US: ˈdʒuː.njər]

graduated◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡræ.dʒʊeɪ.tɪd] [US: ˈɡræ.dʒuː.ˌe.təd]

inferior◼◻◻ noun participle
[UK: ɪn.ˈfɪə.rɪə(r)] [US: ˌɪn.ˈfɪ.riər]

subaltern noun participle
[UK: ˈsʌbl.tən] [US: ˈsʌbl.tən]

beosztott tiszt

company officer[UK: ˈkʌm.pə.ni ˈɒf.ɪs.ə(r)] [US: ˈkʌm.pə.ni ˈɑːf.əs.ər]

field-grade[UK: fiːld ɡreɪd] [US: ˈfiːld ˈɡreɪd]

fokokra beosztott melléknév

divided adjective
[UK: dɪ.ˈvaɪ.dɪd] [US: dɪ.ˈvaɪ.dəd]

kellemetlen feladatokat elvégző beosztott

hatchetman, hatchetmen[UK: hˈatʃetmən hˈatʃɪtmˌen] [US: hˈætʃetmən hˈætʃɪtmˌen]

szögmérő fokokra beosztott kerülete főnév

limb noun
[UK: lɪm] [US: ˈlɪm]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies