венгерский-английский словарь » büfé meaning in английский

венгерскийанглийский
büfé főnév

buffet noun
[UK: ˈbʊ.feɪ] [US: bə.ˈfeɪ]

buttery noun
[UK: ˈbʌt.ər.ɪ] [US: ˈbʌt.ər.ɪ]

cafeteria noun
[UK: ˌkæ.fə.ˈtɪə.rɪə] [US: ˌkæ.fə.ˈtɪ.riə]

canteen noun
[UK: kæn.ˈtiːn] [US: kæn.ˈtiːn]

chow hall noun
[UK: tʃaʊ hɔːl] [US: ˈtʃaʊ ˈhɒl]

diner noun
[UK: ˈdaɪ.nə(r)] [US: ˈdaɪ.nər]

pub noun
[UK: pʌb] [US: ˈpəb]

refreshment room noun
[UK: rɪ.ˈfre.ʃmənt ruːm] [US: rə.ˈfre.ʃmənt ˈruːm]

snack bar noun
[UK: snæk bɑː(r)] [US: ˈsnæk ˈbɑːr]

büfékocsi főnév

buffet car noun
[UK: ˈbʊ.feɪ kɑː(r)] [US: bə.ˈfeɪ ˈkɑːr]

refreshment car noun
[UK: rɪ.ˈfre.ʃmənt kɑː(r)] [US: rə.ˈfre.ʃmənt ˈkɑːr]

büfés főnév

bar-keep noun
[UK: bɑː(r) kiːp] [US: ˈbɑːr ˈkiːp]

büféskocsi főnév

buffet car noun
[UK: ˈbʊ.feɪ kɑː(r)] [US: bə.ˈfeɪ ˈkɑːr]

automata büfé

automatic bar[UK: ˌɔː.tə.ˈmæ.tɪk bɑː(r)] [US: ˌɒ.tə.ˈmæ.tɪk ˈbɑːr]

gyors önkiszolgáló büfé

quick luncheon counter[UK: kwɪk ˈlʌn.tʃən ˈkaʊn.tə(r)] [US: ˈkwɪk ˈlʌn.tʃən ˈkaʊn.tər]

gyorsbüfé főnév

fast food place noun
[UK: fɑːst fuːd ˈpleɪs] [US: ˈfæst ˈfuːd ˈpleɪs]

fast food restaurant noun
[UK: fɑːst fuːd ˈre.strɒnt] [US: ˈfæst ˈfuːd ˈre.stə.ˌrɑːnt]

quick-lunch bar noun
[UK: kwɪk lʌnʧ bɑː ] [US: kwɪk lʌnʧ bɑr ]

quick-lunch counter noun
[UK: kwɪk lʌnʧ ˈkaʊntə ] [US: kwɪk lʌnʧ ˈkaʊntər ]

snack bar noun
[UK: snæk bɑː(r)] [US: ˈsnæk ˈbɑːr]

snack-bar

snack-counter noun
[UK: snæk ˈkaʊn.tə(r)] [US: ˈsnæk ˈkaʊn.tər]

snackbar noun
[UK: snˈakbɑː] [US: snˈækbɑːr]

mozgóbüfé főnév

club-mobile noun
[UK: klʌb ˈməʊ.baɪl] [US: ˈkləb ˈmoʊ.baɪl]

coffee stall noun
[UK: ˈkɒ.fi stɔːl] [US: ˈkɑː.fi ˈstɒl]

reggeli büfé (svédasztal)

breakfast buffet[UK: ˈbrek.fəst ˈbʊ.feɪ] [US: ˈbrek.fəst bə.ˈfeɪ]

tejbüfé főnév

milk-bar noun
[UK: mɪlk bɑː(r)] [US: ˈmɪlk ˈbɑːr]

önkiszolgáló gyorsbüfé kocsi főnév

chuck wagon noun

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies