венгерский-английский словарь » bóvli meaning in английский

венгерскийанглийский
bóvli

catchpenny◼◼◼ adjective
[UK: ˈkætʃ.pe.ni] [US: ˈkætʃ.pe.ni]

Brummagem adjective
[UK: ˈbrʌ.mə.dʒəm] [US: ˈbrʌ.mə.dʒəm]

bum noun
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

chintzy adjective
[UK: ˈtʃɪnt.si] [US: ˈtʃɪnt.si]

piece of junk noun
[UK: piːs əv dʒʌŋk] [US: ˈpiːs əv ˈdʒəŋk]

rubbishy noun
[UK: ˈrʌ.bɪ.ʃi] [US: ˈrʌ.bɪ.ʃi]

shoddy adjective
[UK: ˈʃɒ.di] [US: ˈʃɑː.di]

Bóvli, nem minőségi elbeszélés, regény, film, stb. főnév

potboiler noun
[UK: ˈpɒtbo.ɪ.lə(r)] [US: ˈpɒtbo.ɪ.lər]

bóvli (átv) főnév

schlock noun
[UK: ˈʃlɒk] [US: ˈʃlɑːk]

bóvli gyártó főnév

schlockmeister noun
[UK: ʃlˈɒkmaɪstə] [US: ʃlˈɑːkmaɪstɚ]

bóvli áru

Brummagem ware[UK: ˈbrʌ.mə.dʒəm weə(r)] [US: ˈbrʌ.mə.dʒəm ˈwer]

bóvligyártó főnév

schlockmeister noun
[UK: ʃlˈɒkmaɪstə] [US: ʃlˈɑːkmaɪstɚ]

bóvlikötvény főnév

junk bond◼◼◼ noun

You can find it in:

венгерскийанглийский