венгерский-английский словарь »

azonban означает в английский

венгерскийанглийский
azonban

however◼◼◼ adverb
[UK: haʊ.ˈe.və(r)] [US: ˌhɑː.ˈwe.vər]

only◼◼◻ conjunction
[UK: ˈəʊn.li] [US: ˈoʊn.li]

nevertheless◼◼◻ conjunction
[UK: ˌne.və.ðə.ˈles] [US: ˌne.vər.ðə.ˈles]

at the same time◼◻◻ conjunction
[UK: ət ðə seɪm ˈtaɪm] [US: ət ðə ˈseɪm ˈtaɪm]

after all◼◻◻ conjunction
[UK: ˈɑːf.tə(r) ɔːl] [US: ˈæf.tər ɔːl]

none the less◼◻◻ conjunction
[UK: nʌn ðə les] [US: ˈnən ðə ˈles]

but (however) conjunction
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

in spite of something conjunction
[UK: ɪn spaɪt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn ˈspaɪt əv ˈsʌm.θɪŋ]

azonban (rég) határozószó

natheless adverb
[UK: nˌaðəlˈes] [US: nˌæðəlˈes]

nathless adverb
[UK: nˈaθləs] [US: nˈæθləs]

ugyanakkor azonban nem szabad elfelejtened

at the same time you must not forget[UK: ət ðə seɪm ˈtaɪm juː mʌst nɒt fə.ˈɡet] [US: ət ðə ˈseɪm ˈtaɪm ˈjuː ˈməst ˈnɑːt fər.ˈɡet]

You can find it in:

венгерскийанглийский