венгерский-английский словарь »

aljas означает в английский

венгерскийанглийский
aljas

mean◼◼◼ adjective
[UK: miːn] [US: ˈmiːn]

vile [viler, vilest]◼◼◻ adjective
[UK: vaɪl] [US: ˈvaɪl]

low [lower, lowest]◼◼◻ adjective
[UK: ləʊ] [US: ˈloʊ]

despicable◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈspɪk.əb.l̩] [US: ˌdɪ.ˈspɪk.əb.l̩]

dirty [dirtier, dirtiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈdɜː.ti] [US: ˈdɝː.ti]

foul [fouler, foulest]◼◼◻ adjective
[UK: faʊl] [US: ˈfaʊl]

nefarious◼◼◻ adjective
[UK: nɪ.ˈfeə.rɪəs] [US: nə.ˈfe.riəs]

depraved◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈpreɪvd] [US: di.ˈpreɪvd]

nasty [nastier, nastiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈnɑː.sti] [US: ˈnæ.sti]

sordid◼◼◻ adjective
[UK: ˈsɔː.dɪd] [US: ˈsɔːr.dəd]

base [baser, basest]◼◼◻ adjective
[UK: beɪs] [US: ˈbeɪs]

infamous◼◼◻ adjective
[UK: ˈɪn.fə.məs] [US: ˈɪn.fə.məs]

villainous◼◻◻ adjective
[UK: ˈvɪ.lə.nəs] [US: ˈvɪ.lə.nəs]

dastardly◼◻◻ adjective
[UK: ˈdæ.stəd.li] [US: ˈdæ.stərd.li]

contemptible◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈtemp.təb.l̩] [US: kən.ˈtemp.təb.l̩]

shabby [shabbier, shabbiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈʃæ.bi] [US: ˈʃæ.bi]

scurvy [scurvier, scurviest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈskɜː.vi] [US: ˈskɝː.vi]

ignoble◼◻◻ adjective
[UK: ɪɡ.ˈnəʊb.l̩] [US: ɪgˈno.ʊb.l̩]

scummy◼◻◻ adjective
[UK: ˈskʌ.mi] [US: ˈskʌ.mi]

groveling◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡrɒ.vəl.ɪŋ] [US: ˈɡrɒ.vəl.ɪŋ]

felon [felons]◼◻◻ noun
[UK: ˈfe.lən] [US: ˈfe.lən]

abject◼◻◻ adjective
[UK: ˈæb.dʒekt] [US: ˈæb.dʒekt]

bitchy [bitchier, bitchiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈbɪ.tʃi] [US: ˈbɪ.tʃi]

unprincipled◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈprɪn.səp.l̩d] [US: ʌn.ˈprɪn.səp.l̩d]

blackguard◼◻◻ adjective
[UK: ˈblæ.ɡɑːd] [US: ˈblæ.ɡɑːrd]

grovelling◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡrɒ.vəl.ɪŋ] [US: ˈɡrɒ.vəl.ɪŋ]

caitiff adjective
[UK: ˈkeɪ.tɪf] [US: ˈkeɪ.tɪf]

flagitious adjective
[UK: flə.ˈdʒɪ.ʃəs] [US: flə.ˈdʒɪ.ʃəs]

ignominious adjective
[UK: ˌɪɡ.nə.ˈmɪ.nɪəs] [US: ˌɪɡ.nə.ˈmɪ.niəs]

low-down adjective
[UK: ləʊ daʊn] [US: ˈloʊ ˈdaʊn]

perfidious adjective
[UK: pə.ˈfɪ.dɪəs] [US: pə.ˈfɪ.dɪəs]

scrounging adjective
[UK: ˈskraʊndʒ.ɪŋ] [US: ˈskraʊndʒ.ɪŋ]

scurvied adjective
[UK: ˈskɜː.vɪd] [US: ˈskɜː.vɪd]

weaselly adjective
[UK: ˈwiːz.li] [US: ˈwiːz.li]

bastardly adjective
[UK: ˈbæstədli ] [US: ˈbæstərdli ]

blackguardly adjective
[UK: ˈblæ.ɡəd.li] [US: ˈblæ.ɡəd.li]

dirty mean adjective
[UK: ˈdɜː.ti miːn] [US: ˈdɝː.ti ˈmiːn]

knavish adjective
[UK: ˈneɪ.vɪʃ] [US: ˈneɪ.vɪʃ]

low-principled adjective
[UK: ləʊ ˈprɪn.səp.l̩d] [US: ˈloʊ ˈprɪn.səp.l̩d]

low-souled adjective
[UK: ləʊ səʊld] [US: ˈloʊ soʊld]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский