венгерский-английский словарь »

akárhogyan означает в английский

венгерскийанглийский
akárhogyan határozószó

anyway◼◼◼ adverb
[UK: ˈe.ni.weɪ] [US: ˈe.ni.ˌwe]

however◼◼◻ adverb
[UK: haʊ.ˈe.və(r)] [US: ˌhɑː.ˈwe.vər]

anyhow◼◼◻ adverb
[UK: ˈe.ni.haʊ] [US: ˈe.ni.ˌhɑːw]

howsoever adverb
[UK: ˌhaʊ.səʊ.ˈe.və] [US: ˌhaʊso.ʊ.ˈe.vər]

in one way or another adverb
[UK: ɪn wʌn ˈweɪ ɔː(r) ə.ˈnʌð.ə(r)] [US: ɪn wʌn ˈweɪ ɔːr ə.ˈnʌð.r̩]

in one way or other adverb
[UK: ɪn wʌn ˈweɪ ɔː(r) ˈʌð.ə(r)] [US: ɪn wʌn ˈweɪ ɔːr ˈʌð.r̩]

in some way or other adverb
[UK: ɪn sʌm ˈweɪ ɔː(r) ˈʌð.ə(r)] [US: ɪn ˈsəm ˈweɪ ɔːr ˈʌð.r̩]

offended adverb
[UK: ə.ˈfen.dɪd] [US: ə.ˈfen.dəd]

akárhogyan is

anyhow adverb
[UK: ˈe.ni.haʊ] [US: ˈe.ni.ˌhɑːw]

howsoever adverb
[UK: ˌhaʊ.səʊ.ˈe.və] [US: ˌhaʊso.ʊ.ˈe.vər]

in any way soever[UK: ɪn ˈe.ni ˈweɪ səʊ.ˈe.və] [US: ɪn ˈe.ni ˈweɪ soʊ.ˈe.vər]

You can find it in:

венгерскийанглийский