венгерский-английский словарь » a kutyafáját! meaning in английский

венгерскийанглийский
a kutyafáját

golly[UK: ˈɡɒ.li] [US: ˈɡɑː.li]

A kutyafáját!

Blimey![UK: ˈblaɪ.mi] [US: ˈblaɪ.mi]

Blimy![UK: blˈaɪmi] [US: blˈaɪmi]

Blow me tight![UK: bləʊ miː taɪt] [US: ˈbloʊ ˈmiː ˈtaɪt]

By george![UK: baɪ dʒɔːdʒ] [US: baɪ ˈdʒɔːrdʒ]

By golly![UK: baɪ ˈɡɒ.li] [US: baɪ ˈɡɑː.li]

By gosh![UK: baɪ ɡɒʃ] [US: baɪ ˈɡɑːʃ]

By jingo![UK: baɪ ˈdʒɪŋ.ɡəʊ] [US: baɪ ˈdʒɪŋɡo.ʊ]

Crikey![UK: ˈkraɪk.i] [US: ˈkraɪk.i]

Crimine![UK: krˈɪmaɪn] [US: krˈɪmaɪn]

Criminy![UK: krˈɪmɪni] [US: krˈɪmɪni]

Cripes![UK: kraɪps] [US: kraɪps]

Dammit![UK: ˈdæ.ˌmɪt] [US: ˈdæ.ˌmɪt]

Golly![UK: ˈɡɒ.li] [US: ˈɡɑː.li]

Gosh![UK: ɡɒʃ] [US: ˈɡɑːʃ]

Marry![UK: ˈmæ.ri] [US: ˈme.ri]

Marry, come up![UK: ˈmæ.ri kʌm ʌp] [US: ˈme.ri ˈkəm ʌp]

My![UK: maɪ] [US: ˈmaɪ]

Oddsfish![UK: ˈɒdsfɪʃ] [US: ˈɑːdsfɪʃ]

S'truth![UK: ˈestrˈuːθ] [US: ˈestrˈuːθ]

Sblood![UK: ˈesblˈʌd] [US: ˈesblˈʌd]

Thunderation![UK: θˌʌndərˈeɪʃən] [US: θˌʌndɚrˈeɪʃən]

Well, to be sure![UK: wel tuː bi ʃʊə(r)] [US: ˈwel ˈtuː bi ˈʃʊr]

Zounds![UK: zaʊndz] [US: zaʊndz]

a kutyafáját!

'swounds[UK: swˈaʊndz] [US: swˈaʊndz]

by Jove![UK: baɪ dʒəʊv] [US: baɪ dʒoʊv]

I'll be jiggered![UK: aɪl bi ˈdʒɪ.ɡəd] [US: ˈaɪl bi ˈdʒɪ.ɡəd]

my[UK: maɪ] [US: ˈmaɪ]

well I never![UK: wel ˈaɪ ˈne.və(r)] [US: ˈwel ˈaɪ ˈne.vər]

zooks[UK: zˈʊks] [US: zˈʊks]

Azt a kutyafáját!

Crikey![UK: ˈkraɪk.i] [US: ˈkraɪk.i]

Ejha, a kutyafáját!

Well, to be sure![UK: wel tuː bi ʃʊə(r)] [US: ˈwel ˈtuː bi ˈʃʊr]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies