венгерский-английский словарь » ügyetlen ember meaning in английский

венгерскийанглийский
ügyetlen (ember) főnév

bungler noun
[UK: ˈbʌŋ.ɡlə(r)] [US: ˈbʌŋ.ɡlər]

duffer noun
[UK: ˈdʌ.fə(r)] [US: ˈdʌ.fər]

ügyetlen ember

bumpkin noun
[UK: ˈbʌmpkɪn] [US: ˈbʌmpˌkɪn]

bungler noun
[UK: ˈbʌŋ.ɡlə(r)] [US: ˈbʌŋ.ɡlər]

butter-fingers[UK: ˈbʌt.ə(r) ˈfɪŋ.ɡəz] [US: ˈbʌt.r̩ ˈfɪŋ.ɡərz]

dead hand[UK: ded hænd] [US: ˈded ˈhænd]

dildo noun
[UK: ˈdɪl.dəʊ] [US: ˈdɪldo.ʊ]

dropsy noun
[UK: ˈdrɒp.si] [US: ˈdrɑːp.si]

dub[UK: dʌb] [US: ˈdəb]

dud noun
[UK: dʌd] [US: ˈdəd]

fuckup noun
[UK: fˈʌkʌp] [US: fˈʌkʌp]

gimp[UK: ɡɪmp] [US: dʒɪmp]

numb hand[UK: ˈnʌm hænd] [US: ˈnʌm ˈhænd]

screw-up noun
[UK: skruː ʌp] [US: ˈskruː ʌp]

stick[UK: stɪk] [US: ˈstɪk]

twit[UK: twɪt] [US: twɪt]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies