Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

hit bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
hit

kanzei

nenriki

setsugen

setsuyu

settoku

shin

shinjin

shinjou

shinkou

shinkyou

shinnen

shinpou

hitehagyás

haikyou

hensetsu

henshin

hitehagyott

chikan

hitel

choudo

dani

inin

irai

juhin

kake

kurejitto

meiyo

menboku

saiken

shinnin

shinpyou

shinrai

torasuto

youdo

youhin

hiteles

chakujitsu

honba

honkakuteki

kissui

ma

o-sentikku

shinsei

tanomoshii

12

You can find it in:

UngarischJapanisch