Maďarčina-Angličtina slovník »

viruló meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
viruló melléknév

blooming◼◼◼ adjective
[UK: ˈbluːm.ɪŋ] [US: ˈbluːm.ɪŋ]

viruló egészségben van

be in the pink of health[UK: bi ɪn ðə pɪŋk əv helθ] [US: bi ɪn ðə ˈpɪŋk əv ˈhelθ]

viruló egészségnek örvend

be hale and hearty[UK: bi heɪl ənd ˈhɑː.ti] [US: bi ˈheɪl ænd ˈhɑːr.ti]

be in full flush of health[UK: bi ɪn fʊl flʌʃ əv helθ] [US: bi ɪn ˈfʊl ˈfləʃ əv ˈhelθ]

virulóban

in blossom[UK: ɪn ˈblɒ.səm] [US: ɪn ˈblɑː.səm]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina