Maďarčina-Angličtina slovník » vállal meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
vállal ige

take [took, taken]◼◼◼ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb

take on◼◼◻ verb
[UK: teɪk ɒn] [US: ˈteɪk ɑːn]

assume◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈsjuːm] [US: ə.ˈsuːm]

contract◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈtrækt] [US: ˈkɑːn.ˌtrækt]

shoulder◼◼◻ verb
[UK: ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈʃoʊl.də(r)]

undertake◼◼◻ verb
[UK: ˌʌn.də.ˈteɪk ˌʌn.də.ˈtʊk ˌʌn.də.ˈteɪkən] [US: ˈʌn.dər.ˌtek ˌʌn.dər.ˈtʊk ˈʌn.dər.ˌtekən]

undertake [undertook, undertaken]◼◼◻ verb
[UK: ˌʌn.də.ˈteɪk ˌʌn.də.ˈtʊk ˌʌn.də.ˈteɪkən] [US: ˈʌn.dər.ˌtek ˌʌn.dər.ˈtʊk ˈʌn.dər.ˌtekən]
irregular verb

stand◼◻◻ verb
[UK: stænd] [US: ˈstænd]

take in◼◻◻ verb
[UK: teɪk ɪn] [US: ˈteɪk ɪn]

take upon oneself verb
[UK: teɪk ə.ˈpɒn wʌn.ˈself] [US: ˈteɪk ə.ˈpɑːn wʌn.ˈself]

to commit oneself verb

vállal (munkát, felelősséget)

take-on[UK: teɪk ɒn] [US: ˈteɪk ɑːn]

vállal (vmt) ige

tackle◼◼◼ verb
[UK: ˈtæk.l̩] [US: ˈtæk.l̩]

vállal lök

shoulder[UK: ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈʃoʊl.də(r)]

vállal meglök

shoulder[UK: ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈʃoʊl.də(r)]

vállal minden kockázatot

dare all things[UK: deə(r) ɔːl ˈθɪŋz] [US: ˈder ɔːl ˈθɪŋz]

vállal taszít

shoulder[UK: ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈʃoʊl.də(r)]

vállalat főnév

company◼◼◼ noun
[UK: ˈkʌm.pə.ni] [US: ˈkʌm.pə.ni]

corporation◼◼◼ noun
[UK: ˌkɔː.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌkɔːr.pə.ˈreɪʃ.n̩]

business◼◼◻ noun
[UK: ˈbɪz.nəs] [US: ˈbɪz.nəs]

enterprise◼◼◻ noun
[UK: ˈen.tə.praɪz] [US: ˈen.tər.ˌpraɪz]

firm◼◼◻ noun
[UK: fɜːm] [US: ˈfɝːm]

line◼◼◻ noun
[UK: laɪn] [US: ˈlaɪn]

show◼◻◻ noun
[UK: ʃəʊ] [US: ˈʃoʊ]

house◼◻◻ noun
[UK: ˈhaʊs] [US: ˈhaʊs]

undertaking◼◻◻ noun
[UK: ˌʌn.də.ˈteɪkɪŋ] [US: ˈʌn.dər.ˌtekɪŋ]

branch office noun
[UK: brɑːntʃ ˈɒf.ɪs] [US: ˈbræntʃ ˈɑːf.əs]

business concern noun
[UK: ˈbɪz.nəs kən.ˈsɜːn] [US: ˈbɪz.nəs kən.ˈsɝːn]

business house noun
[UK: ˈbɪz.nəs ˈhaʊs] [US: ˈbɪz.nəs ˈhaʊs]

business undertaking noun
[UK: ˈbɪz.nəs ˌʌn.də.ˈteɪkɪŋ] [US: ˈbɪz.nəs ˈʌn.dər.ˌtekɪŋ]

vállalat igazgató

business manager[UK: ˈbɪz.nəs ˈmæ.nɪ.dʒə(r)] [US: ˈbɪz.nəs ˈmæ.nə.dʒər]

vállalat igazgatóságának tagjai

officers of a society[UK: ˈɒf.ɪs.əz əv ə sə.ˈsaɪə.ti] [US: ˈɑːf.əs.ərz əv ə sə.ˈsaɪə.ti]

vállalat levelezését intézi

conduct the correspondence of a firm[UK: kən.ˈdʌkt ðə ˌkɒ.rɪ.ˈspɒn.dəns əv ə fɜːm] [US: kən.ˈdəkt ðə ˌkɔː.rə.ˈspɑːn.dəns əv ə ˈfɝːm]

vállalat élére kerül

take over a business[UK: teɪk ˈəʊv.ə(r) ə ˈbɪz.nəs] [US: ˈteɪk ˈoʊv.r̩ ə ˈbɪz.nəs]

vállalatalapítás főnév

flotation noun
[UK: fləʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: floʊ.ˈteɪʃ.n̩]

vállalatba ad ige

submit verb
[UK: səb.ˈmɪt] [US: səb.ˈmɪt]

vállalatba adás

submittal noun
[UK: səbmˈɪtəl] [US: səbmˈɪɾəl]

submitting[UK: səb.ˈmɪt.ɪŋ] [US: səb.ˈmɪt.ɪŋ]

vállalatgazdaságtan főnév

business economics noun

vállalati melléknév

corporate◼◼◼ adjective
[UK: ˈkɔː.pə.rət] [US: ˈkɔːr.pə.rət]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina