Maďarčina-Angličtina slovník » to be yesterday's news meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
menyasszony-to-be

bride-to-be

be határozószó

on◼◼◼ adverb
[UK: ɒn] [US: ɑːn]

intra… adverb
[UK: ˈɪn.trə] [US: ˈɪn.trə]

be-ki főnév
távk

on-off noun
[UK: ɒn ɒf] [US: ɑːn ˈɒf]

be lucky

luckie[UK: ˈlək.i] [US: ˈlək.i]

be ki

on-off[UK: ɒn ɒf] [US: ɑːn ˈɒf]

Orrvitorlát be!

Jib in![UK: dʒɪb ɪn] [US: ˈdʒɪb ɪn]

Kapd be!

Fuckin!

chip be

chip in[UK: tʃɪp ɪn] [US: ˈtʃɪp ɪn]

Jelöld be!

Check!◼◼◼[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

Gyere be!

Come in![UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

motor be

motor on[UK: ˈməʊ.tə(r) ɒn] [US: ˈmoʊ.tə(r) ɑːn]

Fejezd be!

Be done![UK: bi dʌn] [US: bi ˈdən]

ki-be határozószó

in and out adverb
[UK: ɪn ənd ˈaʊt] [US: ɪn ænd ˈaʊt]

Pofa be!

Chuck it![UK: tʃʌk ɪt] [US: ˈtʃək ˈɪt]

fut be

come in second[UK: kʌm ɪn ˈsek.ənd] [US: ˈkəm ɪn ˈsek.ənd]

jelölje be

cheque[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

lépjen be

come in[UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

kapcsold be

power up

Jöjjön be! indulatszó

Come-in!◼◼◼ interjection
[UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

-be

to◼◼◼[UK: tuː] [US: ˈtuː]

in◼◼◻[UK: ɪn] [US: ɪn]

Fejezd be!

Have done![UK: həv dʌn] [US: həv ˈdən]

Pofa be!

None of your lip![UK: nʌn əv jɔː(r) lɪp] [US: ˈnən əv ˈjɔːr ˈlɪp]

ki-be határozószó

in-and-out adverb
[UK: ɪn ənd ˈaʊt] [US: ɪn ænd ˈaʊt]

jöjjön be

come in◼◼◼[UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

Pofa be!

None of your sauce![UK: nʌn əv jɔː(r) sɔːs] [US: ˈnən əv ˈjɔːr ˈsɒs]

Jöjjön be!

Come in![UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

-be

into◼◼◻[UK: ˈɪn.tə] [US: ˌɪn.ˈtuː]

Pofa be!

Not so much of it![UK: nɒt ˈsəʊ ˈmʌtʃ əv ɪt] [US: ˈnɑːt ˈsoʊ ˈmʌtʃ əv ˈɪt]

jöjjön be

come into[UK: kʌm ˈɪn.tə] [US: ˈkəm ˌɪn.ˈtuː]

-be

be into

Pofa be!

Shut the fuck up![UK: ʃʌt ðə fʌk ʌp] [US: ˈʃət ðə ˈfək ʌp]

be van sorolva

come under[UK: kʌm ˈʌnd.ə(r)] [US: ˈkəm ˈʌnd.r̩]

be nem fagyó melléknév

uncongealable adjective
[UK: ˌʌnkənˈʤiːləbl ] [US: ʌnkənˈʤiləbl ]

be van zsongva

shit bricks[UK: ʃɪt brɪks] [US: ˈʃiːt ˈbrɪks]

be van szittyózva

be blitzed out[UK: bi blɪtst ˈaʊt] [US: bi ˈblɪtst ˈaʊt]

be van gerjedve melléknév

hot adjective
[UK: hɒt] [US: hɑːt]

be nem avatkozás főnév

non-intervention◼◼◼ noun
[UK: nɒn ˌɪn.tə.ˈven.ʃn̩] [US: ˈnɑːn ˌɪn.tər.ˈven.tʃn̩]

be nem lajstromozott melléknév

unregistered adjective
[UK: ʌn.ˈre.dʒɪ.stəd] [US: ʌn.ˈre.dʒə.stərd]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Tvoje predchádzajúce udalosti

  Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

  Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

  Accept all cookies

  Cookies help us to:

  Save settings
  Accept all cookies