Maďarčina-Angličtina slovník » rendbe rak meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
rendbe rak

make (made, made) verb
[UK: ˈmeɪk ˈmeɪd ˈmeɪd] [US: ˈmeɪk ˈmeɪd ˈmeɪd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

make up[UK: ˈmeɪk ʌp] [US: ˈmeɪk ʌp]

place in order[UK: ˈpleɪs ɪn ˈɔː.də(r)] [US: ˈpleɪs ɪn ˈɔːr.dər]

reinstate verb
[UK: ˌriːɪn.ˈsteɪt] [US: ˌri.ˌɪn.ˈsteɪt]

square away verb
[UK: skweə(r) ə.ˈweɪ] [US: ˈskwer ə.ˈweɪ]

straighten verb
[UK: ˈstreɪt.n̩] [US: ˈstreɪt.n̩]

tidy verb
[UK: ˈtaɪ.di] [US: ˈtaɪ.di]

tidy up verb
[UK: ˈtaɪ.di ʌp] [US: ˈtaɪ.di ʌp]

rendberakás főnév

arrangement noun
[UK: ə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: ə.ˈreɪndʒ.mənt]

trimming noun
[UK: ˈtrɪm.ɪŋ] [US: ˈtrɪm.ɪŋ]

rendberakás költsége

trimming expenses[UK: ˈtrɪm.ɪŋ ɪk.ˈspen.sɪz] [US: ˈtrɪm.ɪŋ ɪk.ˈspen.səz]

beteget éjszakára rendbe rak

settle an invalid for the night[UK: ˈset.l̩ ən ɪn.ˈvæ.lɪd fɔː(r) ðə naɪt] [US: ˈset.l̩ ˈæn ˈɪn.və.ləd ˈfɔːr ðə ˈnaɪt]

fontossági sorrendbe rak

prioritize[UK: praˈjɔːə.ˌtaɪz] [US: praˈjɔː.rə.ˌtaɪz]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies