Maďarčina-Angličtina slovník »

redő meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
redő főnév

fold [folds]◼◼◼ noun
[UK: fəʊld] [US: foʊld]

pleat [pleats]◼◻◻ noun
[UK: pliːt] [US: ˈpliːt]

crease [creases]◼◻◻ noun
[UK: kriːs] [US: ˈkriːs]

pucker [puckers]◼◻◻ noun
[UK: ˈpʌkə(r)] [US: ˈpʌkər]

tuck [tucks]◼◻◻ noun
[UK: tʌk] [US: ˈtək]

corrugation [corrugations] noun
[UK: ˌkɒ.rə.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌkɒ.rə.ˈɡeɪʃ.n̩]

plait [plaits] noun
[UK: plæt] [US: ˈpleɪt]

ply noun
[UK: plaɪ] [US: ˈplaɪ]

ruga [rugae] irregular noun
[UK: rˈuːɡə rˈuːɡiː] [US: rˈuːɡɚ rˈuːɡiː]

seam [seams] noun
[UK: siːm] [US: ˈsiːm]

wimple noun
[UK: ˈwɪm.pl̩] [US: ˈwɪm.pl̩]

redő (corrugum, ruga) főnév

crumpling noun
[UK: ˈkrʌm.pl̩ɪŋ] [US: ˈkrʌm.pl̩ɪŋ]

redő (frenulum) főnév

frenulum [frenula] noun
[UK: frˈenjʊləm] [US: frˈenjʊləm]

redő (frenulum, plica) főnév

wrinkle [wrinkles]◼◼◼ noun
[UK: ˈrɪŋk.l̩] [US: ˈrɪŋk.l̩]

frill [frills]◼◻◻ noun
[UK: frɪl] [US: ˈfrɪl]

redő (frenulum, ruga) főnév

crinkle [crinkles]◼◼◼ noun
[UK: ˈkrɪŋk.l̩] [US: ˈkrɪŋk.l̩]

crinkling noun
[UK: ˈkrɪŋk.l̩.ɪŋ] [US: ˈkrɪŋk.l̩.ɪŋ]

redő (plica) főnév

plica [plicae] noun
[UK: ˈplaɪk.ə] [US: ˈplaɪk.ə]

redő nélküli melléknév

unlined adjective
[UK: ʌn.ˈlaɪnd] [US: ʌn.ˈlaɪnd]

redők közti (interplicalis) melléknév

interplical adjective
[UK: ˌɪntəplˈɪkəl] [US: ˌɪntɚplˈɪkəl]

redőkbe hull főnév

wimple noun
[UK: ˈwɪm.pl̩] [US: ˈwɪm.pl̩]

redőkbe húz

pucker[UK: ˈpʌkə(r)] [US: ˈpʌkər]

redőkbe rak

full[UK: fʊl] [US: ˈfʊl]

redőkbe rendez főnév

wimple noun
[UK: ˈwɪm.pl̩] [US: ˈwɪm.pl̩]

redőkbe szed

ruckle[UK: ˈrəkəl] [US: ˈrəkəl]

wimple noun
[UK: ˈwɪm.pl̩] [US: ˈwɪm.pl̩]

redőkben omlik ige

hang [hung hanged, hung hanged] irregular verb
[UK: hæŋ hʌŋ hæŋd hʌŋ hæŋd] [US: ˈhæŋ ˈhəŋ ˈhæŋd ˈhəŋ ˈhæŋd]

redőnnyel ellátás főnév

shuttering noun
[UK: ˈʃʌ.tər.ɪŋ] [US: ˈʃʌ.tər.ɪŋ]

redőnnyel lát el ige

shutter [shuttered, shuttered, shuttering, shutters] verb
[UK: ˈʃʌ.tə(r)] [US: ˈʃʌ.tər]

redőny főnév

shutter [shutters]◼◼◼ noun
[UK: ˈʃʌ.tə(r)] [US: ˈʃʌ.tər]

shade [shades]◼◼◼ noun
[UK: ʃeɪd] [US: ˈʃeɪd]

Venetian blind◼◻◻ noun
[UK: və.ˈniːʃ.n̩ blaɪnd] [US: və.ˈniːʃ.n̩ ˈblaɪnd]

Venetian blinds◼◻◻ noun
[UK: və.ˈniːʃ.n̩ blaɪndz] [US: və.ˈniːʃ.n̩ ˈblaɪndz]

window blind noun
[UK: ˈwɪn.dəʊ blaɪnd] [US: ˈwɪndo.ʊ ˈblaɪnd]

roll-top noun
[UK: rəʊl tɒp] [US: roʊl ˈtɑːp]

roll-up blinds noun
[UK: rəʊl ʌp blaɪndz] [US: roʊl ʌp ˈblaɪndz]

roll-up shutters noun
[UK: rəʊl ʌp ˈʃʌ.təz] [US: roʊl ʌp ˈʃʌ.tərz]

roller shutter noun
[UK: ˈrəʊ.lə(r) ˈʃʌ.tə(r)] [US: ˈroʊ.lə(r) ˈʃʌ.tər]

rolling shutter noun
[UK: ˈrəʊl.ɪŋ ˈʃʌ.tə(r)] [US: ˈroʊl.ɪŋ ˈʃʌ.tər]

redőnybogár főnév

shutterbug noun
[UK: ʃˈʌtəbˌʌɡ] [US: ʃˈʌɾɚbˌʌɡ]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina