Maďarčina-Angličtina slovník »

oh meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
Oh jaj!

Alack![UK: ə.ˈlæk] [US: ə.ˈlæk]

Óh!

ah [ahs] noun
[UK: ɑː] [US: ˈɑː]

O![UK: əʊ] [US: ˈoʊ]

Och![UK: ˈɑːk] [US: ˈɑːk]

oh[UK: əʊ] [US: ˈoʊ]

Oh![UK: əʊ] [US: ˈoʊ]

Óh! skót

och[UK: ˈɑːk] [US: ˈɑːk]

Óh, de kár!

That's too bad![UK: ðæts tuː bæd] [US: ðæts ˈtuː ˈbæd]

Óh, Istenem!

oh dear[UK: əʊ dɪə(r)] [US: ˈoʊ ˈdɪr]

Oh dear me![UK: əʊ dɪə(r) miː] [US: ˈoʊ ˈdɪr ˈmiː]

Óh, jaj!

Oh dear me![UK: əʊ dɪə(r) miː] [US: ˈoʊ ˈdɪr ˈmiː]

Oh dear![UK: əʊ dɪə(r)] [US: ˈoʊ ˈdɪr]

óh, nagyszerű

oh good[UK: əʊ ɡʊd] [US: ˈoʊ ˈɡʊd]

óh Istenem

oh my god (OMG)◼◼◼

Óh jaj!

welladay[UK: wˈelədˌeɪ] [US: wˈelədˌeɪ]

óhaj főnév

wish [wishes]◼◼◼ noun
[UK: wɪʃ] [US: ˈwɪʃ]

desire [desires]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈzaɪə(r)] [US: də.ˈzaɪər]

pleasure [pleasures]◼◼◻ noun
[UK: ˈple.ʒə(r)] [US: ˈple.ʒər]

wishing◼◻◻ noun
[UK: ˈwɪʃ.ɪŋ] [US: ˈwɪʃ.ɪŋ]

will [wills]◼◻◻ noun
[UK: wɪl] [US: wɪl]

óhajt ige

wish [wished, wished, wishing, wishes]◼◼◼ verb
[UK: wɪʃ] [US: ˈwɪʃ]

want [wanted, wanted, wanting, wants]◼◼◼ verb
[UK: wɒnt] [US: ˈwɑːnt]

like [liked, liked, liking, likes]◼◼◼ verb
[UK: ˈlaɪk] [US: ˈlaɪk]

desire [desired, desired, desiring, desires]◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈzaɪə(r)] [US: də.ˈzaɪər]

will [would, would]◼◻◻ irregular verb
[UK: wɪl wʊd wʊd] [US: wɪl ˈwʊd ˈwʊd]

hope [hoped, hoped, hoping, hopes]◼◻◻ verb
[UK: həʊp] [US: hoʊp]

covet [coveted, coveted, coveting, covets]◼◻◻ verb
[UK: ˈkʌ.vɪt] [US: ˈkʌ.vət]

óhajt (vmit) ige

wish for something verb
[UK: wɪʃ fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈwɪʃ ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

óhajtás főnév

desire [desires]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈzaɪə(r)] [US: də.ˈzaɪər]

desideration [desiderations] noun
[UK: dɪzˌɪdərˈeɪʃən] [US: dɪzˌɪdɚrˈeɪʃən]

wishing noun
[UK: ˈwɪʃ.ɪŋ] [US: ˈwɪʃ.ɪŋ]

óhajtó melléknév

optative adjective
[UK: ˈɒp.tə.tɪv] [US: ˈɒp.tə.tɪv]

óhajtó melléknév
nyelvt

precative adjective
[UK: prɪkˈatɪv] [US: prɪkˈæɾɪv]

óhajtó ige nyelvt

desiderative[UK: dɪzˈɪdərətˌɪv] [US: dɪzˈɪdɚrətˌɪv]

óhajtó módban határozószó

optatively adverb
[UK: ˈɒptətˌɪvli] [US: ˈɑːptətˌɪvli]

óhajtott melléknév

desired◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈzaɪəd] [US: də.ˈzaɪərd]

óhajtva határozószó

optatively adverb
[UK: ˈɒptətˌɪvli] [US: ˈɑːptətˌɪvli]

óhatatlan melléknév

inevitable◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈe.vɪ.təb.l̩] [US: ˌɪ.ˈne.və.təb.l̩]

óhaza főnév

old country◼◼◼ noun
[UK: əʊld ˈkʌntr.i] [US: oʊld ˈkʌntr.i]

old dart noun
[UK: əʊld dɑːt] [US: oʊld ˈdɑːrt]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina