Maďarčina-Angličtina slovník » nagymértékben meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
nagymértékben határozószó

largely◼◼◼ adverb
[UK: ˈlɑːdʒ.li] [US: ˈlɑːrdʒ.li]

greatly◼◼◻ adverb
[UK: ˈɡreɪt.li] [US: ˈɡreɪt.li]

to a great extent◼◼◻ adverb
[UK: tuː ə ˈɡreɪt ɪk.ˈstent] [US: ˈtuː ə ˈɡreɪt ɪk.ˈstent]

a high degree◼◻◻ adverb
[UK: ə haɪ dɪ.ˈɡriː] [US: ə ˈhaɪ dɪ.ˈɡriː]

materially◼◻◻ adverb
[UK: mə.ˈtɪə.rɪə.li] [US: mə.ˈtɪ.riə.li]

widely◼◻◻ adverb
[UK: ˈwaɪd.li] [US: ˈwaɪd.li]

in a large measure adverb
[UK: ɪn ə lɑːdʒ ˈme.ʒə(r)] [US: ɪn ə ˈlɑːrdʒ ˈme.ʒər]

mightily adverb
[UK: ˈmaɪ.tɪ.li] [US: ˈmaɪ.tə.li]

mighty adverb
[UK: ˈmaɪ.ti] [US: ˈmaɪ.ti]

nagymértékben (vmnek) köszönhető

in a great part due to something[UK: ɪn ə ˈɡreɪt pɑːt djuː tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn ə ˈɡreɪt ˈpɑːrt ˈduː ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

in great part due to something[UK: ɪn ˈɡreɪt pɑːt djuː tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn ˈɡreɪt ˈpɑːrt ˈduː ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

nagymértékben (vmnek) tulajdonítható

in a great part due to something[UK: ɪn ə ˈɡreɪt pɑːt djuː tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn ə ˈɡreɪt ˈpɑːrt ˈduː ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

in great part due to something[UK: ɪn ˈɡreɪt pɑːt djuː tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn ˈɡreɪt ˈpɑːrt ˈduː ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

nagymértékben befolyásol (vmt) határozószó

importantly adverb
[UK: ɪm.ˈpɔːtnt.li] [US: ˌɪm.ˈpɔːr.tənt.li]

nagymértékben integrált áramkör

LSI circuit

nagymértékben különböző

widely different[UK: ˈwaɪd.li ˈdɪ.frənt] [US: ˈwaɪd.li ˈdɪ.fə.rənt]

widely unlike[UK: ˈwaɪd.li ˌʌn.ˈlaɪk] [US: ˈwaɪd.li ən.ˈlaɪk]

igen nagymértékben

mithtily[UK: mˈɪθtili] [US: mˈɪθtɪli]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies