Maďarčina-Angličtina slovník » meg… meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
még az összes

yet for all

még az útiköltségem sincs meg

I haven't so much as my fare[UK: ˈaɪ ˈhæv.n̩t ˈsəʊ ˈmʌtʃ əz maɪ feə(r)] [US: ˈaɪ ˈhæ.vn̩t ˈsoʊ ˈmʌtʃ ˈæz ˈmaɪ ˈfer]

még az útiköltségemet sem tudom kifizetni

I haven't so much as my fare[UK: ˈaɪ ˈhæv.n̩t ˈsəʊ ˈmʌtʃ əz maɪ feə(r)] [US: ˈaɪ ˈhæ.vn̩t ˈsoʊ ˈmʌtʃ ˈæz ˈmaɪ ˈfer]

még azután is

even after[UK: ˈiːv.n̩ ˈɑːf.tə(r)] [US: ˈiːv.n̩ ˈæf.tər]

még be nem telepített melléknév

unplanted adjective
[UK: ˌʌnˈplɑːntɪd ] [US: ʌnˈplæntəd ]

meg bír emészteni

stomach[UK: ˈstʌ.mək] [US: ˈstʌ.mək]

meg bír enni

stomach[UK: ˈstʌ.mək] [US: ˈstʌ.mək]

még csak a tervek készültek el

still on the drawing-board[UK: stɪl ɒn ðə ˈdrɔːɪŋ bɔːd] [US: ˈstɪl ɑːn ðə ˈdrɒɪŋ ˈbɔːrd]

még csak egy kevéske sem (vmiből)

even thought of something[UK: ˈiːv.n̩ ˈθɔːt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈiːv.n̩ ˈθɔːt əv ˈsʌm.θɪŋ]

Még csak ez hiányzott!

Here's a pretty how-de-do![UK: hɪəz ə ˈprɪ.ti ˈhaʊ də duː] [US: hɪərz ə ˈprɪ.ti ˈhaʊ ˈdiː ˈduː]

It's the last straw![UK: ɪts ðə lɑːst strɔː] [US: ɪts ðə ˈlæst ˈstrɒ]

még csak ez hiányzott!

how-d'ye-do (how-do-you-do)[UK: ˈhaʊ duː juː duː] [US: ˈhaʊ ˈduː ˈjuː ˈduː]

még csak ez hiányzott! (átv)

that puts the lid on it![UK: ðæt ˈpʊts ðə lɪd ɒn ɪt] [US: ˈðæt ˈpʊts ðə ˈlɪd ɑːn ˈɪt]

Még csak ez kellett!

That's done it![UK: ðæts dʌn ɪt] [US: ðæts ˈdən ˈɪt]

még csak ez kellett! (átv)

that puts the lid on it![UK: ðæt ˈpʊts ðə lɪd ɒn ɪt] [US: ˈðæt ˈpʊts ðə ˈlɪd ɑːn ˈɪt]

még csak fiú

mere boy[UK: mɪə(r) ˌbɔɪ] [US: ˈmɪr ˌbɔɪ]

még csak nem is

he doesn't so much as[UK: hiː ˈdʌznt ˈsəʊ ˈmʌtʃ əz] [US: ˈhiː ˈdʌ.zənt ˈsoʊ ˈmʌtʃ ˈæz]

még csak nem is álmodtam, hogy …

little did I dream that[UK: ˈlɪt.l̩ dɪd ˈaɪ driːm ðæt] [US: ˈlɪt.l̩ ˈdɪd ˈaɪ ˈdriːm ˈðæt]

még csak nem is láttam soha

I never even saw it[UK: ˈaɪ ˈne.və(r) ˈiːv.n̩ ˈsɔː ɪt] [US: ˈaɪ ˈne.vər ˈiːv.n̩ ˈsɔː ˈɪt]

még csak rá sem akart nézni

he would not so much as look at it[UK: hiː wʊd nɒt ˈsəʊ ˈmʌtʃ əz lʊk ət ɪt] [US: ˈhiː ˈwʊd ˈnɑːt ˈsoʊ ˈmʌtʃ ˈæz ˈlʊk ət ˈɪt]

még csak tíz perc múlva lesz

it is only ten to[UK: ɪt ɪz ˈəʊn.li ten tuː] [US: ˈɪt ˈɪz ˈoʊn.li ˈten ˈtuː]

még ebben az évben

before the year is out[UK: bɪ.ˈfɔː(r) ðə ˈjiə(r) ɪz ˈaʊt] [US: bɪ.ˈfɔːr ðə ˈjɪr̩ ˈɪz ˈaʊt]

még eddig

as yet[UK: əz jet] [US: ˈæz jet]

még egy melléknév

one more◼◼◼[UK: wʌn mɔː(r)] [US: wʌn ˈmɔːr]

another adjective
[UK: ə.ˈnʌð.ə(r)] [US: ə.ˈnʌð.r̩]

még egy(et)

one more[UK: wʌn mɔː(r)] [US: wʌn ˈmɔːr]

még egy emeletet húz egy házra

add a story to a house[UK: æd ə ˈstɔː.ri tuː ə ˈhaʊs] [US: ˈæd ə ˈstɔː.ri ˈtuː ə ˈhaʊs]

még egy évig

another year◼◼◼[UK: ə.ˈnʌð.ə(r) ˈjiə(r)] [US: ə.ˈnʌð.r̩ ˈjɪr̩]

még egy jó darabot kell megtennie

have a good way to go[UK: həv ə ɡʊd ˈweɪ tuː ɡəʊ] [US: həv ə ˈɡʊd ˈweɪ ˈtuː ˈɡoʊ]

még egy jókora darabon kell mennie

have a good way to go[UK: həv ə ɡʊd ˈweɪ tuː ɡəʊ] [US: həv ə ˈɡʊd ˈweɪ ˈtuː ˈɡoʊ]

még egy kevés

a little more[UK: ə ˈlɪt.l̩ mɔː(r)] [US: ə ˈlɪt.l̩ ˈmɔːr]

még egy keveset

a little more[UK: ə ˈlɪt.l̩ mɔː(r)] [US: ə ˈlɪt.l̩ ˈmɔːr]

még egy kicsi

a little more◼◼◼[UK: ə ˈlɪt.l̩ mɔː(r)] [US: ə ˈlɪt.l̩ ˈmɔːr]

még egy kicsit

a little more◼◼◼[UK: ə ˈlɪt.l̩ mɔː(r)] [US: ə ˈlɪt.l̩ ˈmɔːr]

a while longer[UK: ə waɪl ˈlɒŋ.ɡə(r)] [US: ə ˈwaɪl ˈlɔːŋ.ɡər]

some more[UK: sʌm mɔː(r)] [US: ˈsəm ˈmɔːr]

még egy kis …t

some more[UK: sʌm mɔː(r)] [US: ˈsəm ˈmɔːr]

Még egy kis bort?

Have some more wine?[UK: həv sʌm mɔː(r) waɪn] [US: həv ˈsəm ˈmɔːr ˈwaɪn]

Még egy kör pálinkát!

One more go of brandy![UK: wʌn mɔː(r) ɡəʊ əv ˈbræn.di] [US: wʌn ˈmɔːr ˈɡoʊ əv ˈbræn.di]

még egy pohár ital főnév

refill noun
[UK: ˌriː.ˈfɪl] [US: ri.ˈfɪl]

123

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies