Maďarčina-Angličtina slovník »

lődörög meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
lődörög ige

hang [hung, hung, hanging, hangs]◼◼◼ irregular verb
[UK: hæŋ hʌŋ hæŋd hʌŋ hæŋd] [US: ˈhæŋ ˈhəŋ ˈhæŋd ˈhəŋ ˈhæŋd]

moon [mooned, mooned, mooning, moons]◼◻◻ verb
[UK: muːn] [US: ˈmuːn]

hang about◼◻◻ verb
[UK: hæŋ ə.ˈbaʊt] [US: ˈhæŋ ə.ˈbaʊt]

maroon [marooned, marooned, marooning, maroons] verb
[UK: mə.ˈruːn] [US: mə.ˈruːn]

mooch about verb
[UK: muːtʃ ə.ˈbaʊt] [US: ˈmuːtʃ ə.ˈbaʊt]

saunter along verb
[UK: ˈsɔːn.tə(r) ə.ˈlɒŋ] [US: ˈsɒn.tər ə.ˈlɔːŋ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina