Maďarčina-Angličtina slovník »

kilyukaszt meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kilyukaszt ige

hole [holed, holed, holing, holes]◼◼◼ verb
[UK: həʊl] [US: hoʊl]

pierced◼◼◼ verb
[UK: pɪəst] [US: ˈpɪrst]

puncture [punctured, punctured, puncturing, punctures]◼◼◻ verb
[UK: ˈpʌŋk.tʃə(r)] [US: ˈpʌŋk.tʃər]

pierce [pierced, pierced, piercing, pierces]◼◼◻ verb
[UK: pɪəs] [US: ˈpɪrs]

punch [punched, punched, punching, punches]◼◼◻ verb
[UK: pʌntʃ] [US: ˈpəntʃ]

clip [clipped, clipped, clipping, clips]◼◻◻ verb
[UK: klɪp] [US: ˈklɪp]

punch out◼◻◻ verb
[UK: pʌntʃ ˈaʊt] [US: ˈpəntʃ ˈaʊt]

stamp out verb
[UK: stæmp ˈaʊt] [US: ˈstæmp ˈaʊt]

stave in verb
[UK: steɪv ɪn] [US: ˈsteɪv ɪn]

stave [stove, stove, staving, staves] irregular verb
[UK: steɪv steɪvd stəʊv steɪvd stəʊv] [US: ˈsteɪv ˈsteɪvd stoʊv ˈsteɪvd stoʊv]

wear through verb
[UK: weə(r) θruː] [US: ˈwer θruː]

kilyukaszt (vmit) ige

make a hole in something verb
[UK: ˈmeɪk ə həʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə hoʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

kilyukaszt egy ruhadarabot

wear a hole in a garment[UK: weə(r) ə həʊl ɪn ə ˈɡɑː.mənt] [US: ˈwer ə hoʊl ɪn ə ˈɡɑːr.mənt]

kilyukasztás főnév

punching◼◼◼ noun
[UK: ˈpʌntʃ.ɪŋ] [US: ˈpʌntʃ.ɪŋ]

pinking noun
[UK: ˈpɪŋkɪŋ] [US: ˈpɪŋkɪŋ]

puncturation noun
[UK: pˌʌŋktʃərˈeɪʃən] [US: pˌʌŋktʃɚrˈeɪʃən]

kilyukasztatlan melléknév

unclipped adjective
[UK: ˌʌnˈklɪpt ] [US: ʌnˈklɪpt ]

unclipt adjective
[UK: ʌnklˈɪpt] [US: ʌnklˈɪpt]

kilyukasztja a posztót (biliárdnál)

cut the cloth[UK: kʌt ðə klɒθ] [US: ˈkət ðə ˈklɒθ]

kilyukasztja vk irháját (átv) ige

hole somebody verb
[UK: həʊl ˈsʌm.bə.di] [US: hoʊl ˈsʌm.ˌbɑː.di]

kilyukasztott melléknév

punctured◼◼◼ adjective
[UK: ˈpʌŋk.tʃəd] [US: ˈpʌŋk.tʃərd]

árral kilyukaszt

punch in[UK: pʌntʃ ɪn] [US: ˈpəntʃ ɪn]

kötélzet vezető kilyukasztott fadarad főnév

leader [leaders] noun
[UK: ˈliː.də(r)] [US: ˈliː.dər]

nem kilyukasztható melléknév

imperforable adjective
[UK: ɪmpˈɜːfərəbəl] [US: ɪmpˈɜːfɚrəbəl]

tűvel kilyukaszt (vmit) ige

prick a hole in something verb
[UK: prɪk ə həʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈprɪk ə hoʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina