Maďarčina-Angličtina slovník » kidomborodik meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kidomborodik ige

bulge◼◼◼ verb
[UK: bʌldʒ] [US: ˈbəldʒ]

bilge verb
[UK: bɪldʒ] [US: bɪldʒ]

bulk verb
[UK: bʌlk] [US: ˈbəlk]

camber verb
[UK: ˈkæm.bə(r)] [US: ˈkæm.bər]

come out verb
[UK: kʌm ˈaʊt] [US: ˈkəm ˈaʊt]

cope over verb
[UK: kəʊp ˈəʊv.ə(r)] [US: koʊp ˈoʊv.r̩]

hog verb
[UK: hɒɡ] [US: ˈhɑːɡ]

protuberate verb
[UK: prətjˈuːbərˌeɪt] [US: prətˈuːbɚrˌeɪt]

stand out in relief verb
[UK: stænd ˈaʊt ɪn rɪ.ˈliːf] [US: ˈstænd ˈaʊt ɪn rə.ˈliːf]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina