Maďarčina-Angličtina slovník »

kibomlik meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kibomlik ige

unravel [unravelled, unravelled, unravelling, unravels]◼◼◼ verb
[UK: ʌn.ˈræ.vəl] [US: ʌn.ˈræ.vəl]

come loose verb
[UK: kʌm luːs] [US: ˈkəm ˈluːs]

come unbound verb
[UK: kʌm ˌʌn.ˈbaʊnd] [US: ˈkəm ən.ˈbaʊnd]

come undone verb
[UK: kʌm ʌn.ˈdʌn] [US: ˈkəm ʌn.ˈdən]

come unstitched verb
[UK: kʌm] [US: ˈkəm]

come untied verb
[UK: kʌm ʌn.ˈtaɪd] [US: ˈkəm ʌn.ˈtaɪd]

disentwine verb
[UK: dˌɪsentwˈaɪn] [US: dˌɪsentwˈaɪn]

get loose verb
[UK: ˈɡet luːs] [US: ˈɡet ˈluːs]

loosen [loosened, loosened, loosening, loosens] verb
[UK: ˈluːs.n̩] [US: ˈluːs.n̩]

unloose [unloosed, unloosed, unloosing, unlooses] verb
[UK: ʌn.ˈluːs] [US: ʌn.ˈluːs]

unloosen [unloosened, unloosened, unloosening, unloosens] verb
[UK: ˈʌn.ˈluːsn] [US: ˈʌn.ˈluːsn]

untwist [untwisted, untwisted, untwisting, untwists] verb
[UK: ˈʌn.ˈtwɪst] [US: ən.ˈtwɪst]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina