Maďarčina-Angličtina slovník » kószál meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kószál

wander◼◼◼[UK: ˈwɒn.də(r)] [US: ˈwɑːn.dər]

roam◼◼◻ verb
[UK: rəʊm] [US: roʊm]

stroll◼◼◻ verb
[UK: strəʊl] [US: stroʊl]

lounge◼◻◻ verb
[UK: laʊndʒ] [US: ˈlaʊndʒ]

ramble◼◻◻ verb
[UK: ˈræm.bl̩] [US: ˈræm.bl̩]

saunter◼◻◻ verb
[UK: ˈsɔːn.tə(r)] [US: ˈsɒn.tər]

bum verb
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

divagate verb
[UK: ˈdaɪ.və.ɡeɪt] [US: ˈdaɪ.və.ɡeɪt]

fool about verb
[UK: fuːl ə.ˈbaʊt] [US: ˈfuːl ə.ˈbaʊt]

fool around verb
[UK: fuːl ə.ˈraʊnd] [US: ˈfuːl ə.ˈraʊnd]

go about loose verb
[UK: ɡəʊ ə.ˈbaʊt luːs] [US: ˈɡoʊ ə.ˈbaʊt ˈluːs]

go on the loose verb
[UK: ɡəʊ ɒn ðə luːs] [US: ˈɡoʊ ɑːn ðə ˈluːs]

hang (hung hanged, hung hanged) verb
[UK: hæŋ hʌŋ hæŋd hʌŋ hæŋd] [US: ˈhæŋ ˈhəŋ ˈhæŋd ˈhəŋ ˈhæŋd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

hang about verb
[UK: hæŋ ə.ˈbaʊt] [US: ˈhæŋ ə.ˈbaʊt]

hang around verb
[UK: hæŋ ə.ˈraʊnd] [US: ˈhæŋ ə.ˈraʊnd]

loll verb
[UK: lɒl] [US: ˈlɑːl]

lollop verb
[UK: lˈɒləp] [US: lˈɑːləp]

maroon verb
[UK: mə.ˈruːn] [US: mə.ˈruːn]

maunder verb
[UK: ˈmɔːn.də(r)] [US: ˈmɔːrn.dər]

maunder along verb
[UK: ˈmɔːn.də(r) ə.ˈlɒŋ] [US: ˈmɔːrn.dər ə.ˈlɔːŋ]

meander verb
[UK: mɪ.ˈæn.də(r)] [US: mi.ˈæn.dər]

roam about verb
[UK: rəʊm ə.ˈbaʊt] [US: roʊm ə.ˈbaʊt]

rove verb
[UK: rəʊv] [US: roʊv]

saunter along verb
[UK: ˈsɔːn.tə(r) ə.ˈlɒŋ] [US: ˈsɒn.tər ə.ˈlɔːŋ]

stroll about verb
[UK: strəʊl ə.ˈbaʊt] [US: stroʊl ə.ˈbaʊt]

trollop about verb
[UK: ˈtrɒ.ləp ə.ˈbaʊt] [US: ˈtrɒ.ləp ə.ˈbaʊt]

kószál ige
skót

stravaig verb
[UK: strˈaveɪɡ] [US: strˈæveɪɡ]

kószálás főnév

ramble◼◼◼ noun
[UK: ˈræm.bl̩] [US: ˈræm.bl̩]

stroll◼◼◻ noun
[UK: strəʊl] [US: stroʊl]

roam◼◻◻ noun
[UK: rəʊm] [US: roʊm]

dawdling noun
[UK: ˈdɔːd.l̩.ɪŋ] [US: ˈdɒd.l̩.ɪŋ]

lounging noun
[UK: ˈlaʊndʒ.ɪŋ] [US: ˈlaʊndʒ.ɪŋ]

mooch noun
[UK: muːtʃ] [US: ˈmuːtʃ]

prowl noun
[UK: praʊl] [US: ˈpraʊl]

rambling noun
[UK: ˈræm.bl̩ɪŋ] [US: ˈræm.bl̩ɪŋ]

ramblings noun
[UK: ˈræm.blɪŋz] [US: ˈræm.blɪŋz]

roaming noun
[UK: ˈrəʊm.ɪŋ] [US: ˈroʊm.ɪŋ]

rovingness noun
[UK: ˈrəʊvɪŋnəs ] [US: ˈroʊvɪŋnəs ]

saunter noun
[UK: ˈsɔːn.tə(r)] [US: ˈsɒn.tər]

kószálás az utcákon

street-raking[UK: striːt ˈreɪkɪŋ] [US: ˈstriːt ˈreɪkɪŋ]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina