Maďarčina-Angličtina slovník »

képtelenség meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
képtelenség főnév

nonsense◼◼◼ noun
[UK: ˈnɒnsns] [US: ˈnɑːn.sens]

inability [inabilities]◼◼◻ noun
[UK: ˌɪ.nə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌɪ.nə.ˈbɪ.lə.ti]

impossibility [impossibilities]◼◼◻ noun
[UK: ɪm.ˌpɒ.sə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌɪm.ˌpɒ.sə.ˈbɪ.lə.ti]

absurdity [absurdities]◼◻◻ noun
[UK: əb.ˈsɜː.də.ti] [US: əb.ˈsɝː.də.ti]

incapacitation [incapacitations]◼◻◻ noun
[UK: ˌɪnk.ə.ˌpæ.sə.ˈteɪ.ʃən] [US: ˌɪnk.ə.ˌpæ.sə.ˈteɪ.ʃən]

incapacity [incapacities]◼◻◻ noun
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.ti] [US: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ti]

absurdness noun
[UK: əbˈsɜːdnəs ] [US: əbˈsɜrdnəs ]

incongruity [incongruities] noun
[UK: ˌɪnk.ɒŋ.ˈɡruːɪ.ti] [US: ˌɪŋk.ɒŋ.ˈruːə.ti]

ridiculousness noun
[UK: rɪ.ˈdɪ.kjə.ləs] [US: rɪ.ˈdɪ.kjə.ləs]

bushwa noun
[UK: bˈʊʃwə] [US: bˈʊʃwə]

flumdiddle noun
[UK: flˈʌmdɪdəl] [US: flˈʌmdɪdəl]

flummadiddle noun
[UK: flˈʌmədˌɪdəl] [US: flˈʌmədˌɪdəl]

inaptness noun
[UK: ɪnˈaptnəs] [US: ɪnˈæptnəs]

incapability [incapabilities] noun
[UK: ɪnˌk.eɪ.pə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ɪnˌk.eɪ.pə.ˈbɪ.lɪ.ti]

incongruence [incongruences] noun
[UK: ɪnkˈɒnɡruːəns] [US: ɪnkˈɑːnɡruːəns]

ineptitude noun
[UK: ɪ.ˈnep.tɪ.tjuːd] [US: ˌɪ.ˈnep.tə.ˌtuːd]

ineptness noun
[UK: ˌɪ.ˈnept.nəs] [US: ˌɪ.ˈnept.nəs]

ridiculosity noun
[UK: rˌɪdɪkjʊlˈɒsɪti] [US: rˌɪdɪkjʊlˈɑːsɪɾi]

unableness noun
[UK: ʌnˈeɪblnəs ] [US: əˈneɪbəlnəs ]

képtelenség (vm) megcsinálására főnév

inability to do something◼◼◼ noun
[UK: ˌɪ.nə.ˈbɪ.lɪ.ti tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪ.nə.ˈbɪ.lə.ti ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

alkotóképtelenség főnév

uncreativeness noun
[UK: ˌʌnkri(ː)ˈeɪtɪvnəs ] [US: ʌnkriˈeɪtɪvnəs ]

beilleszkedési képtelenség főnév

inadaptability noun
[UK: ˌɪ.nə.ˌdæp.tə.ˈbɪ.lɪ.tɪ] [US: ˌɪ.nə.ˌdæp.tə.ˈbɪ.lɪ.tɪ]

beszédképtelenség főnév

alalia noun
[UK: əlˈeɪliə] [US: əlˈeɪliə]

beszédképtelenség (aphasia) főnév

aphasia [aphasias]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈfeɪ.ziə] [US: ə.ˈfeɪ.ʒə]

beteges írásképtelenség (agraphia) főnév

agraphia [agraphias] noun
[UK: aɡrˈafiə] [US: æɡrˈæfiə]

bűnre való képtelenség főnév

impeccancy noun
[UK: ɪmpˈekənsi] [US: ɪmpˈekənsi]

cselekvésképtelenség főnév

paralysis [paralyses]◼◼◼ irregular noun
[UK: pə.ˈræ.lə.sɪs] [US: pə.ˈræ.lə.ˌsɪs]

cselekvőképtelenség főnév

incapacity [incapacities]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.ti] [US: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ti]

legal incapacity◼◼◻ noun
[UK: ˈliːɡ.l̩ ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.ti] [US: ˈliːɡ.l̩ ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ti]

incapability [incapabilities]◼◼◻ noun
[UK: ɪnˌk.eɪ.pə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ɪnˌk.eɪ.pə.ˈbɪ.lɪ.ti]

döntésképtelenség főnév

gridlock noun
[UK: ˈɡrɪd.lɒk] [US: ˈɡrɪd.ˌlɑːk]

egy logikai képtelenséget próbál meg

attempt at a logical impossibility[UK: ə.ˈtempt ət ə ˈlɒ.dʒɪk.l̩ ɪm.ˌpɒ.sə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ə.ˈtempt ət ə ˈlɑː.dʒɪk.l̩ ˌɪm.ˌpɒ.sə.ˈbɪ.lə.ti]

elnapolás határozatképtelenség miatt

counting out[UK: ˈkaʊnt.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈkaʊnt.ɪŋ ˈaʊt]

felismerési képtelenség (agnosia) főnév

agnosia [agnosias] noun
[UK: aɡnˈəʊziə] [US: æɡnˈoʊʒə]

agnosis noun
[UK: aɡnˈəʊsɪs] [US: æɡnˈoʊsɪs]

fizetésképtelenség főnév

bankruptcy [bankruptcies]◼◼◼ noun
[UK: ˈbæŋ.krʌpt.si] [US: ˈbæŋ.krʌp.si]

default [defaults]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈfɔːlt] [US: də.ˈfɒlt]

insolvency [insolvencies]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈsɒl.vən.si] [US: ˌɪn.ˈsɑːl.vən.si]

fizetésképtelenséget bejelent

hammer a defaulter[UK: ˈhæ.mə(r) ə dɪ.ˈfɔːl.tə(r)] [US: ˈhæ.mər ə dɪ.ˈfɔːrl.tər]

fizetésképtelenséget kihirdet

hammer a defaulter[UK: ˈhæ.mə(r) ə dɪ.ˈfɔːl.tə(r)] [US: ˈhæ.mər ə dɪ.ˈfɔːrl.tər]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina