Maďarčina-Angličtina slovník » jól halad meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
jól halad

(s)he is doing very decently verb
[UK: ˈdiːsnt.li] [US: ˈdiː.sənt.li]

be in good train[UK: bi ɪn ɡʊd treɪn] [US: bi ɪn ˈɡʊd ˈtreɪn]

be in train[UK: bi ɪn treɪn] [US: bi ɪn ˈtreɪn]

make good progress[UK: ˈmeɪk ɡʊd prə.ˈɡres] [US: ˈmeɪk ˈɡʊd ˈprɑː.ˌɡres]

jól halad a munkájával

get on with one's work[UK: ˈɡet ɒn wɪð wʌnz ˈwɜːk] [US: ˈɡet ɑːn wɪθ wʌnz ˈwɝːk]

igen jól halad az iskolában

be doing very well at school[UK: bi ˈduːɪŋ ˈver.i wel ət skuːl] [US: bi ˈduːɪŋ ˈver.i ˈwel ət ˈskuːl]

vki jól halad (vm)vel

somebody make good progress with something[UK: ˈsʌm.bə.di ˈmeɪk ɡʊd prə.ˈɡres wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈmeɪk ˈɡʊd ˈprɑː.ˌɡres wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies