Maďarčina-Angličtina slovník »

gyerünk! meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
Gyerünk!

Come along![UK: kʌm ə.ˈlɒŋ] [US: ˈkəm ə.ˈlɔːŋ]

Come on![UK: kʌm ɒn] [US: ˈkəm ɑːn]

Comeon! interjection
[UK: kɒmɪˈən] [US: kɑːmɪˈən]

Get a move on![UK: ˈɡet ə muːv ɒn] [US: ˈɡet ə ˈmuːv ɑːn]

Get moving![UK: ˈɡet ˈmuːv.ɪŋ] [US: ˈɡet ˈmuːv.ɪŋ]

Get on with you![UK: ˈɡet ɒn wɪð juː] [US: ˈɡet ɑːn wɪθ ˈjuː]

Now to business![UK: naʊ tuː ˈbɪz.nəs] [US: ˈnaʊ ˈtuː ˈbɪz.nəs]

Quick![UK: kwɪk] [US: ˈkwɪk]

Gyerünk-gyerünk!

Sharp's the word![UK: ˈʃɑːps ðə ˈwɜːd] [US: ˈʃɑːrps ðə ˈwɝːd]

Na, gyerünk!

There now![UK: ðeə(r) naʊ] [US: ˈðer ˈnaʊ]

Na gyerünk!

Here goes![UK: hɪə(r) ɡəʊz] [US: hɪər ɡoʊz]

Off we go![UK: ɒf wiː ɡəʊ] [US: ˈɒf ˈwiː ˈɡoʊ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina