Maďarčina-Angličtina slovník » góc meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
góc főnév
GB

centre◼◼◼ noun
[UK: ˈsen.tə(r)] [US: ˈsen.tər]

góc főnév

nodule noun
[UK: ˈnɒ.djuːl] [US: ˈnɑː.dʒuːl]

góc (plexus) főnév

plexus noun
[UK: ˈplek.səs] [US: ˈplek.səs]

gócfertőzés főnév

focal infection noun
[UK: ˈfəʊk.l̩ ɪn.ˈfek.ʃn̩] [US: ˈfoʊk.l̩ ˌɪn.ˈfek.ʃn̩]

gócképződés főnév

nucleation noun
[UK: ˌnuː.kli.ˈeɪ.ʃən] [US: ˌnuː.kli.ˈeɪ.ʃən]

gócos tüdőgyulladás (bronchopneumonia)

bronchio-pneumonia[UK: brˈɒnkɪˌəʊnjuːmˈəʊniə] [US: brˈɑːnkɪˌoʊnuːmˈoʊniə]

broncho-pneumonia[UK: ˈbrɒŋk.əʊ njuː.ˈməʊ.nɪə] [US: ˈbrɑːŋko.ʊ nuːˈmo.ʊ.njə]

gócpont főnév

focus◼◼◼ noun
[UK: fˈəʊkəs] [US: fˈoʊkəs]

gócpont főnév
GB

centre◼◼◼ noun
[UK: ˈsen.tə(r)] [US: ˈsen.tər]

bagócs főnév

cleg noun
[UK: cleɡ] [US: cleɡ]

bagócs főnév
áll

whame noun
[UK: wˈeɪm] [US: wˈeɪm]

bagócs (Tabanus bovinus) főnév

gadfly, gadflies noun
[UK: ˈɡæd.flaɪ ˈɡæd.flaɪz] [US: ˈɡæd.ˌflaɪ ˈɡæd.ˌflaɪz]

bagócslegyek (Oestridae)

bot flies[UK: bˈɒt flˈaɪz] [US: bˈɑːt flˈaɪz]

gadflies[UK: ˈɡæd.flaɪz] [US: ˈɡæd.ˌflaɪz]

heel flies[UK: hiːl flaɪz] [US: ˈhiːl ˈflaɪz]

warble flies[UK: ˈwɔːb.l̩ flaɪz] [US: ˈwɔːr.bl̩ ˈflaɪz]

bagócslárva (Hypoderma)

cattle grubs[UK: ˈkæt.l̩ ɡrʌbz] [US: ˈkæt.l̩ ˈɡrəbz]

warble fly, warble flies[UK: ˈwɔːb.l̩ flaɪ ˈwɔːb.l̩ flaɪz] [US: ˈwɔːr.bl̩ ˈflaɪ ˈwɔːr.bl̩ ˈflaɪz]

bagócslárva okozta bőr alatti gennygyülem

warble[UK: ˈwɔːb.l̩] [US: ˈwɔːr.bl̩]

bagócslégy (Hypoderma bovis) főnév

bomb fly, bomb flies noun
[UK: bɒm flaɪ bɒm flaɪz] [US: ˈbɑːm ˈflaɪ ˈbɑːm ˈflaɪz]

bagócslégy (Hypoderma) főnév

gad flies noun
[UK: ɡæd flaɪz] [US: ˈɡæd ˈflaɪz]

heel flies noun
[UK: hiːl flaɪz] [US: ˈhiːl ˈflaɪz]

warble fly noun
[UK: ˈwɔːb.l̩ flaɪ] [US: ˈwɔːr.bl̩ ˈflaɪ]

bagócstályog (lárva okozta)

warble hole[UK: ˈwɔːb.l̩ həʊl] [US: ˈwɔːr.bl̩ hoʊl]

gócsiga főnév

top◼◼◼ noun
[UK: tɒp] [US: ˈtɑːp]

spinning top◼◻◻ noun
[UK: ˈspɪn.ɪŋ tɒp] [US: ˈspɪn.ɪŋ ˈtɑːp]

spinning-top◼◻◻ noun
[UK: ˈspɪn.ɪŋ tɒp] [US: ˈspɪn.ɪŋ ˈtɑːp]

gyroscope top noun
[UK: ˈdʒaɪ.rə.skəʊp tɒp] [US: ˈdʒaɪ.rəskoʊp ˈtɑːp]

humming top noun
[UK: ˈhʌm.ɪŋ tɒp] [US: ˈhʌm.ɪŋ ˈtɑːp]

humming-top noun
[UK: ˈhʌm.ɪŋ tɒp] [US: ˈhʌm.ɪŋ ˈtɑːp]

peg-top noun
[UK: peɡ tɒp] [US: ˈpeɡ ˈtɑːp]

pegtop noun

ring-taw noun
[UK: rɪŋ tɔː] [US: ˈrɪŋ tɔː]

whirligig noun
[UK: ˈwɜː.lɪ.ɡɪɡ] [US: ˈwɝː.lɪ.ɡɪɡ]

gócsiga vas vége

peg[UK: peɡ] [US: ˈpeɡ]

bőrbagócs (Hypoderma lineatum) US, Canada, Mexikó

common cattle grub[UK: ˈkɒ.mən ˈkæt.l̩ ɡrʌb] [US: ˈkɑː.mən ˈkæt.l̩ ˈɡrəb]

dugócsap főnév

plug-bib noun
[UK: plʌɡ bɪb] [US: ˈpləɡ ˈbɪb]

plug-cock noun
[UK: plʌɡ ˈkɒk] [US: ˈpləɡ ˈkɑːk]

emberbagócs (Dermatobia hominis, Oestrus hominis)

human botfly[UK: ˈhjuː.mən ˈbɑːt.ˌflaɪ] [US: ˈhjuː.mən ˈbɑːt.ˌflaɪ]

favágócsizma főnév

larrigan noun
[UK: lˈarɪɡən] [US: lˈærɪɡən]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies