Maďarčina-Angličtina slovník » felvesz meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
felvesz

hire◼◼◼[UK: ˈhaɪə(r)] [US: ˈhaɪər]

take (took, taken)◼◼◼[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

contract◼◼◻[UK: kən.ˈtrækt] [US: ˈkɑːn.ˌtrækt]

draw (drew, drawn)◼◼◻[UK: drɔː druː drɔːn] [US: ˈdrɒ ˈdruː ˈdrɒn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

drew◼◼◻[UK: druː] [US: ˈdruː]

pickup◼◼◻[UK: ˈpɪkʌp] [US: ˈpɪˌkəp]

record◼◼◻[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

accept◼◻◻[UK: ək.ˈsept] [US: æk.ˈsept]

affect◼◻◻[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

bunker◼◻◻[UK: ˈbʌŋkə(r)] [US: ˈbʌŋkər]

engage◼◻◻[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ] [US: en.ˈɡeɪdʒ]

lay on◼◻◻[UK: leɪ ɒn] [US: ˈleɪ ɑːn]

put on◼◻◻[UK: ˈpʊt ɒn] [US: ˈpʊt ɑːn]

put on (clothes)◼◻◻[UK: ˈpʊt ɒn] [US: ˈpʊt ɑːn]

take on◼◻◻[UK: teɪk ɒn] [US: ˈteɪk ɑːn]

take up◼◻◻[UK: teɪk ʌp] [US: ˈteɪk ʌp]

take-up◼◻◻ verb
[UK: teɪk ʌp] [US: ˈteɪk ʌp]

withdraw (withdrew, withdrawn)◼◻◻[UK: wɪð.ˈdrɔː wɪð.ˈdruː wɪð.ˈdrɔːn] [US: wɪð.ˈdrɔː wɪð.ˈdruː wɪð.ˈdrɔːn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

felvesz GB

enrol◼◻◻[UK: ɪn.ˈrəʊl] [US: ɪnˈroʊl]

felvesz US

enroll◼◻◻[UK: ɪn.ˈrəʊl] [US: ɪnˈroʊl]

felvesz

accommodate verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt]

admit[UK: əd.ˈmɪt] [US: əd.ˈmɪt]

assess verb
[UK: ə.ˈses] [US: ə.ˈses]

don[UK: dɒn] [US: ˈdɑːn]

draw on[UK: drɔː ɒn] [US: ˈdrɒ ɑːn]

get into[UK: ˈɡet ˈɪn.tə] [US: ˈɡet ˌɪn.ˈtuː]

get on[UK: ˈɡet ɒn] [US: ˈɡet ɑːn]

indue[UK: ɪn.ˈdjuː] [US: ɪn.ˈdjuː]

pull on[UK: pʊl ɒn] [US: ˈpʊl ɑːn]

reemploy[UK: ˌriːɪmˈplɔɪ ] [US: ˌriɛmˈplɔɪ ]

tick out[UK: tɪk ˈaʊt] [US: ˈtɪk ˈaʊt]

felvesz (átv) ige

assume◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈsjuːm] [US: ə.ˈsuːm]

felvesz (autóstoppost) ige

pick up (hitchhikers)◼◼◼ verb
[UK: pɪk ʌp ˈhɪtʃ.haɪkəz] [US: ˈpɪk ʌp ˈhɪtʃ.haɪkəz]

felvesz (hangszalagra) (átv) ige

take down verb
[UK: teɪk daʊn] [US: ˈteɪk ˈdaʊn]

felvesz (kocsival) ige

pick up◼◼◼ verb
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

felvesz (kórházba, egyetemre...) ige

admit◼◼◼ verb
[UK: əd.ˈmɪt] [US: əd.ˈmɪt]

felvesz (magatartást)

put up[UK: ˈpʊt ʌp] [US: ˈpʊt ʌp]
átv

felvesz (modort) ige

affect◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

felvesz (morzejelzést) ige

tap out verb

felvesz (munkahelyre) ige

recruit◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈkruːt] [US: rə.ˈkruːt]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies