Maďarčina-Angličtina slovník »

felvesz meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
felvesz

wear [wore, worn, wearing, wears]◼◼◼ irregular verb
[UK: weə(r)] [US: ˈwer]

take [took, taken, taking, takes]◼◼◼ irregular verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]

admit [admitted, admitted, admitting, admits]◼◼◻ verb
[UK: əd.ˈmɪt] [US: əd.ˈmɪt]

accept [accepted, accepted, accepting, accepts]◼◼◻ verb
[UK: ək.ˈsept] [US: æk.ˈsept]

draw [drew, drawn, drawing, draws]◼◼◻ irregular verb
[UK: drɔː druː drɔːn] [US: ˈdrɒ ˈdruː ˈdrɒn]

withdraw [withdrew, withdrawn, withdrawing, withdraws]◼◼◻ irregular verb
[UK: wɪð.ˈdrɔː wɪð.ˈdruː wɪð.ˈdrɔːn] [US: wɪð.ˈdrɔː wɪð.ˈdruː wɪð.ˈdrɔːn]

engage [engaged, engaged, engaging, engages]◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ] [US: en.ˈɡeɪdʒ]

assess [assessed, assessed, assessing, assesses]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈses] [US: ə.ˈses]

accommodate [accommodated, accommodated, accommodating, accommodates]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt]

indue [indued, indued, induing, indues] verb
[UK: ɪn.ˈdjuː] [US: ɪn.ˈdjuː]

reemploy [reemployed, reemployed, reemploying, reemploys] verb
[UK: ˌriːɪmˈplɔɪ ] [US: ˌriɛmˈplɔɪ ]

take-up verb
[UK: teɪk ʌp] [US: ˈteɪk ʌp]

record◼◼◼[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

hire◼◼◼[UK: ˈhaɪə(r)] [US: ˈhaɪər]

contract◼◼◻[UK: kən.ˈtrækt] [US: ˈkɑːn.ˌtrækt]

don◼◼◻[UK: dɒn] [US: ˈdɑːn]

pickup◼◻◻[UK: ˈpɪkʌp] [US: ˈpɪˌkəp]

bunker◼◻◻[UK: ˈbʌŋkə(r)] [US: ˈbʌŋkər]

draw on[UK: drɔː ɒn] [US: ˈdrɒ ɑːn]

drew[UK: druː] [US: ˈdruː]

get into[UK: ˈɡet ˈɪn.tə] [US: ˈɡet ˌɪn.ˈtuː]

get on[UK: ˈɡet ɒn] [US: ˈɡet ɑːn]

lay on[UK: leɪ ɒn] [US: ˈleɪ ɑːn]

pull on[UK: pʊl ɒn] [US: ˈpʊl ɑːn]

take on[UK: teɪk ɒn] [US: ˈteɪk ɑːn]

take up[UK: teɪk ʌp] [US: ˈteɪk ʌp]

tick out[UK: tɪk ˈaʊt] [US: ˈtɪk ˈaʊt]

felvesz ige
GB

enrol [enroled, enroled, enroling, enrols]◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈrəʊl] [US: ɪnˈroʊl]

felvesz ige
US

enroll [enrolled, enrolled, enrolling, enrolls]◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈrəʊl] [US: ɪnˈroʊl]

felvesz (átv) ige

assume [assumed, assumed, assuming, assumes]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈsjuːm] [US: ə.ˈsuːm]

felvesz (autóstoppost) ige

pick up (hitchhikers) verb
[UK: pɪk ʌp ˈhɪtʃ.haɪkəz] [US: ˈpɪk ʌp ˈhɪtʃ.haɪkəz]

felvesz (hangszalagra) (átv) főnév

take down [take downs] noun
[UK: teɪk daʊn] [US: ˈteɪk ˈdaʊn]

felvesz (kocsival) ige

pick up verb
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

felvesz (kórházba, egyetemre...) ige

admit [admitted, admitted, admitting, admits]◼◼◼ verb
[UK: əd.ˈmɪt] [US: əd.ˈmɪt]

felvesz (magatartást)

put up[UK: ˈpʊt ʌp] [US: ˈpʊt ʌp]
átv

felvesz (modort) ige

affect [affected, affected, affecting, affects]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

felvesz (morzejelzést) ige

tap out verb

felvesz (munkahelyre) ige

recruit [recruited, recruited, recruiting, recruits]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈkruːt] [US: rə.ˈkruːt]

felvesz (műsort) (átv) ige

transcribe [transcribed, transcribed, transcribing, transcribes]◼◼◼ verb
[UK: træn.ˈskraɪb] [US: træn.ˈskraɪb]

felvesz (nevet) ige

adopt [adopted, adopted, adopting, adopts]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈdɒpt] [US: ə.ˈdɑːpt]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina