Maďarčina-Angličtina slovník » felvesz meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
felvesz ige

hire◼◼◼ verb
[UK: ˈhaɪə(r)] [US: ˈhaɪər]

take (took, taken)◼◼◼ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

contract◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈtrækt] [US: ˈkɑːn.ˌtrækt]

draw (drew, drawn)◼◼◻ verb
[UK: drɔː druː drɔːn] [US: ˈdrɒ ˈdruː ˈdrɒn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

drew◼◼◻ verb
[UK: druː] [US: ˈdruː]

pickup◼◼◻ verb
[UK: ˈpɪkʌp] [US: ˈpɪˌkəp]

record◼◼◻ verb
[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

accept◼◻◻ verb
[UK: ək.ˈsept] [US: æk.ˈsept]

affect◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

bunker◼◻◻ verb
[UK: ˈbʌŋkə(r)] [US: ˈbʌŋkər]

engage◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ] [US: en.ˈɡeɪdʒ]

lay on◼◻◻ verb
[UK: leɪ ɒn] [US: ˈleɪ ɑːn]

put on◼◻◻ verb
[UK: ˈpʊt ɒn] [US: ˈpʊt ɑːn]

put on (clothes)◼◻◻ verb
[UK: ˈpʊt ɒn] [US: ˈpʊt ɑːn]

take on◼◻◻ verb
[UK: teɪk ɒn] [US: ˈteɪk ɑːn]

take up◼◻◻ verb
[UK: teɪk ʌp] [US: ˈteɪk ʌp]

withdraw (withdrew, withdrawn)◼◻◻ verb
[UK: wɪð.ˈdrɔː wɪð.ˈdruː wɪð.ˈdrɔːn] [US: wɪð.ˈdrɔː wɪð.ˈdruː wɪð.ˈdrɔːn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

felvesz ige
GB

enrol◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈrəʊl] [US: ɪnˈroʊl]

felvesz ige
US

enroll◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈrəʊl] [US: ɪnˈroʊl]

felvesz ige

accommodate verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt]

admit verb
[UK: əd.ˈmɪt] [US: əd.ˈmɪt]

assess verb
[UK: ə.ˈses] [US: ə.ˈses]

don verb
[UK: dɒn] [US: ˈdɑːn]

draw on verb
[UK: drɔː ɒn] [US: ˈdrɒ ɑːn]

get into verb
[UK: ˈɡet ˈɪn.tə] [US: ˈɡet ˌɪn.ˈtuː]

get on verb
[UK: ˈɡet ɒn] [US: ˈɡet ɑːn]

indue verb
[UK: ɪn.ˈdjuː] [US: ɪn.ˈdjuː]

pull on verb
[UK: pʊl ɒn] [US: ˈpʊl ɑːn]

reemploy verb
[UK: ˌriːɪmˈplɔɪ ] [US: ˌriɛmˈplɔɪ ]

tick out verb
[UK: tɪk ˈaʊt] [US: ˈtɪk ˈaʊt]

felvesz (átv) ige

assume◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈsjuːm] [US: ə.ˈsuːm]

felvesz (autóstoppost) ige

pick up (hitchhikers)◼◼◼ verb
[UK: pɪk ʌp ˈhɪtʃ.haɪkəz] [US: ˈpɪk ʌp ˈhɪtʃ.haɪkəz]

felvesz (hangszalagra) (átv) ige

take down verb
[UK: teɪk daʊn] [US: ˈteɪk ˈdaʊn]

felvesz (kocsival) ige

pick up◼◼◼ verb
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

felvesz (kórházba, egyetemre...) ige

admit◼◼◼ verb
[UK: əd.ˈmɪt] [US: əd.ˈmɪt]

felvesz (magatartást)

put up[UK: ˈpʊt ʌp] [US: ˈpʊt ʌp]
átv

felvesz (modort) ige

affect◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

felvesz (morzejelzést) ige

tap out verb

felvesz (munkahelyre) ige

recruit◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈkruːt] [US: rə.ˈkruːt]

felvesz (műsort) (átv) ige

transcribe verb
[UK: træn.ˈskraɪb] [US: træn.ˈskraɪb]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies