Maďarčina-Angličtina slovník » fáraszt meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
fáraszt ige

irking◼◼◼ verb
[UK: ˈɜːkɪŋ] [US: ˈɝːkɪŋ]

tire◼◼◼ verb
[UK: ˈtaɪə(r)] [US: ˈtaɪər]

fatigue◼◼◻ verb
[UK: fə.ˈtiːɡ] [US: fə.ˈtiːɡ]

trouble◼◼◻ verb
[UK: ˈtrʌb.l̩] [US: ˈtrʌb.l̩]

bore◼◻◻ verb
[UK: bɔː(r)] [US: ˈbɔːr]

irk◼◻◻ verb
[UK: ɜːk] [US: ˈɝːk]

play◼◻◻ verb
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

blister verb
[UK: ˈblɪ.stə(r)] [US: ˈblɪ.stər]

fag verb
[UK: fæɡ] [US: ˈfæɡ]

gall verb
[UK: ɡɔːl] [US: ˈɡɒl]

fárasztó

tiresome◼◼◼ adjective
[UK: ˈtaɪə.səm] [US: ˈtaɪər.səm]

toilful◼◼◼ adjective
[UK: ˈtɔɪl.fʊl] [US: ˈtɔɪl.fəl]

weary◼◼◼ adjective
[UK: ˈwɪə.ri] [US: ˈwɪ.ri]

exhausting◼◼◻ adjective
[UK: ɪɡ.ˈzɔːst.ɪŋ] [US: ɪg.ˈzɒ.stɪŋ]

hard◼◼◻ adjective
[UK: hɑːd] [US: ˈhɑːrd]

tedious◼◼◻ adjective
[UK: ˈtiː.dɪəs] [US: ˈtiː.diəs]

tiring◼◼◻ adjective
[UK: ˈtaɪər.ɪŋ] [US: ˈtaɪr.ɪŋ]

wearisome◼◼◻ adjective
[UK: ˈwɪə.rɪ.səm] [US: ˈwɪ.ri.səm]

boring◼◻◻ adjective
[UK: ˈbɔːr.ɪŋ] [US: ˈbɔːr.ɪŋ]

difficult◼◻◻ adjective
[UK: ˈdɪ.fɪkəlt] [US: ˈdɪ.fəkəlt]

fatiguing◼◻◻ adjective
[UK: fə.ˈtiː.ɡɪŋ] [US: fə.ˈtiː.ɡɪŋ]

gruelling◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡruːəl.ɪŋ] [US: ˈɡruːəl.ɪŋ]

irksome◼◻◻ adjective
[UK: ˈɜːk.səm] [US: ˈɝːk.səm]

onerous◼◻◻ adjective
[UK: ˈəʊn.ər.əs] [US: ˈoʊn.ər.əs]

strenuous◼◻◻ adjective
[UK: ˈstre.njʊəs] [US: ˈstre.njuːəs]

taxing◼◻◻ adjective
[UK: ˈtæks.ɪŋ] [US: ˈtæks.ɪŋ]

trying◼◻◻ adjective
[UK: ˈtraɪ.ɪŋ] [US: ˈtraɪ.ɪŋ]

uphill◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌp.ˈhɪl] [US: ˈʌp.ˈhɪl]

warm◼◻◻ adjective
[UK: wɔːm] [US: ˈwɔːrm]

wearing◼◻◻ adjective
[UK: ˈweər.ɪŋ] [US: ˈwer.ɪŋ]

against the collar adjective
[UK: ə.ˈɡenst ðə ˈkɒ.lə(r)] [US: ə.ˈɡenst ðə ˈkɑː.lər]

back-breaking adjective
[UK: ˈbæk ˈbreɪkɪŋ] [US: ˈbæk ˈbreɪkɪŋ]

backbreaking adjective

burdensome adjective
[UK: ˈbɜːdn.səm] [US: ˈbɝː.dən.səm]

draggy

grinding adjective
[UK: ˈɡraɪnd.ɪŋ] [US: ˈɡraɪnd.ɪŋ]

grueling adjective
[UK: ˈɡruːəl.ɪŋ] [US: ˈɡruːəl.ɪŋ]

irking adjective
[UK: ˈɜːkɪŋ] [US: ˈɝːkɪŋ]

stiff adjective
[UK: stɪf] [US: ˈstɪf]

strenuosity adjective
[UK: strˌenjuːˈɒsɪti] [US: strˌenjuːˈɑːsɪɾi]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies