Maďarčina-Angličtina slovník » elsüllyed meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
elsüllyed ige

sink (sank sunk, sunk)◼◼◼ verb
[UK: sɪŋk sæŋk sʌŋk ˈsʌŋkən] [US: ˈsɪŋk ˈsæŋk ˈsəŋk ˈsʌŋkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

founder◼◼◻ verb
[UK: ˈfaʊn.də(r)] [US: ˈfaʊn.dər]

settle◼◻◻ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

submerge◼◻◻ verb
[UK: səb.ˈmɜːdʒ] [US: səb.ˈmɝːdʒ]

go down verb
[UK: ɡəʊ daʊn] [US: ˈɡoʊ ˈdaʊn]

merge verb
[UK: mɜːdʒ] [US: ˈmɝːdʒ]

settle down verb
[UK: ˈset.l̩ daʊn] [US: ˈset.l̩ ˈdaʊn]

slump verb
[UK: slʌmp] [US: sˈləmp]

elsüllyedt melléknév

sunk◼◼◼ adjective
[UK: sʌŋk] [US: ˈsəŋk]

sunken◼◼◼ adjective
[UK: ˈsʌŋkən] [US: ˈsʌŋkən]

elsüllyedt költség

sunk cost◼◼◼[UK: sʌŋk kɒst] [US: ˈsəŋk ˈkɑːst]

elsüllyedés főnév

going down noun

submergence noun
[UK: səb.ˈmɜː.dʒəns] [US: səb.ˈmɝː.dʒəns]

a hajó nyomban elsüllyedt a csatorna közepén

she sank bunk in the middle of the channel[UK: ʃiː sæŋk bʌŋk ɪn ðə ˈmɪd.l̩ əv ðə ˈtʃæn.l̩] [US: ˈʃiː ˈsæŋk ˈbəŋk ɪn ðə ˈmɪd.l̩ əv ðə ˈtʃæn.l̩]

hajó elsüllyedése

loss of a ship[UK: lɒs əv ə ʃɪp] [US: ˈlɒs əv ə ˈʃɪp]

legszívesebben elsüllyedne szégyenében

feel very small[UK: fiːl ˈver.i smɔːl] [US: ˈfiːl ˈver.i ˈsmɒl]

nem elsüllyedt melléknév

unfallen adjective
[UK: ʌn.ˈfɔːl.ən] [US: ʌn.ˈfɔːl.ən]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies