Maďarčina-Angličtina slovník » eljátszik meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
eljátszik ige

play◼◼◼ verb
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

execute verb
[UK: ˈek.sɪ.kjuːt] [US: ˈek.sə.ˌkjuːt]

gamble away verb
[UK: ˈɡæm.bl̩ ə.ˈweɪ] [US: ˈɡæm.bl̩ ə.ˈweɪ]

gamble off verb
[UK: ˈɡæm.bl̩ ɒf] [US: ˈɡæm.bl̩ ˈɒf]

perform verb
[UK: pə.ˈfɔːm] [US: pər.ˈfɔːrm]

sustain verb
[UK: sə.ˈsteɪn] [US: sə.ˈsteɪn]

eljátszik (szerepet)

act out[UK: ækt ˈaʊt] [US: ˈækt ˈaʊt]

eljátszik (vmit) ige

play away verb
[UK: ˈpleɪ ə.ˈweɪ] [US: ˈpleɪ ə.ˈweɪ]

eljátszik (vmit) a zongorán ige

play something on the piano verb
[UK: ˈpleɪ ˈsʌm.θɪŋ ɒn ðə pɪ.ˈæ.nəʊ] [US: ˈpleɪ ˈsʌm.θɪŋ ɑːn ðə pi.ˈæno.ʊ]

eljátszik (vmt) (átv) ige

forfeit◼◼◼ verb
[UK: ˈfɔː.fɪt] [US: ˈfɔːr.fət]

eljátszik egy gondolattal

toy with an idea[UK: tɔɪ wɪð ən aɪ.ˈdɪə] [US: ˌtɔɪ wɪθ ˈæn aɪ.ˈdiːə]

eljátszik egy zenedarabot

play a piece[UK: ˈpleɪ ə piːs] [US: ˈpleɪ ə ˈpiːs]

dudán eljátszik

pipe[UK: paɪp] [US: ˈpaɪp]

egy vagyont eljátszik

lose a fortune in play[UK: luːz ə ˈfɔː.tʃuːn ɪn ˈpleɪ] [US: ˈluːz ə ˈfɔːr.tʃən ɪn ˈpleɪ]

első látásra eljátszik

play at sight[UK: ˈpleɪ ət saɪt] [US: ˈpleɪ ət ˈsaɪt]

furulyán eljátszik

pipe[UK: paɪp] [US: ˈpaɪp]

hallás után eljátszik

pick out[UK: pɪk ˈaʊt] [US: ˈpɪk ˈaʊt]

harangjátékon eljátszik

peal[UK: piːl] [US: ˈpiːl]

lapról eljátszik

play at sight[UK: ˈpleɪ ət saɪt] [US: ˈpleɪ ət ˈsaɪt]

tilinkón eljátszik

pipe[UK: paɪp] [US: ˈpaɪp]

újra eljátszik ige

re-enact verb
[UK: riː ɪ.ˈnækt] [US: ˈreɪ e.ˈnækt]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies