Maďarčina-Angličtina slovník »

cókmók meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
cókmók

kit [kits]◼◼◼ noun
[UK: kɪt] [US: ˈkɪt]

paraphernalia [paraphernalia]◼◼◻ noun
[UK: ˌpæ.rə.fə.ˈneɪ.lɪə] [US: ˌpe.rə.fə.ˈneɪ.ljə]

belongings [belongings]◼◼◻ noun
[UK: bɪ.ˈlɒŋ.ɪŋz] [US: bɪ.ˈlɔːŋ.ɪŋz]

crap◼◼◻ noun
[UK: kræp] [US: ˈkræp]

bag and baggage◼◻◻ noun
[UK: bæɡ ənd ˈbæ.ɡɪdʒ] [US: ˈbæɡ ænd ˈbæ.ɡədʒ]

clobber [clobbered, clobbered, clobbering, clobbers]◼◻◻ verb
[UK: ˈklɒ.bə(r)] [US: ˈklɑː.bər]

duds◼◻◻ noun
[UK: dʌdz] [US: ˈdədz]

traps◼◻◻ noun
[UK: træps] [US: ˈtræps]

doings noun
[UK: ˈduːɪŋz] [US: ˈduːɪŋz]

goods and chattels noun
[UK: ɡʊdz ənd ˈtʃæt.l̩z] [US: ˈɡʊdz ænd ˈtʃæt.l̩z]

needments noun
[UK: ˈniːd.mənts] [US: ˈniːd.mənts]

toggery noun
[UK: ˈtɒ.ɡə.rɪ] [US: ˈtɑː.ɡə.riː]

az egész cókmók

the whole kit and boiling[UK: ðə həʊl kɪt ənd ˈbɔɪl.ɪŋ] [US: ðə hoʊl ˈkɪt ænd ˌbɔɪl.ɪŋ]

szedi a cókmókját

pack up one's traps[UK: pæk ʌp wʌnz træps] [US: ˈpæk ʌp wʌnz ˈtræps]

összepakolja a cókmókját

pack up one's things[UK: pæk ʌp wʌnz ˈθɪŋz] [US: ˈpæk ʌp wʌnz ˈθɪŋz]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina