Maďarčina-Angličtina slovník »

bizsereg meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
bizsereg ige

tingle [tingled, tingled, tingling, tingles]◼◼◼ verb
[UK: ˈtɪŋ.ɡl̩] [US: ˈtɪŋ.ɡl̩]

prick [pricked, pricked, pricking, pricks]◼◻◻ verb
[UK: prɪk] [US: ˈprɪk]

prickle [prickled, prickled, prickling, prickles]◼◻◻ verb
[UK: ˈprɪk.l̩] [US: ˈprɪk.l̩]

prinkle verb
[UK: prˈɪŋkəl] [US: prˈɪŋkəl]

bizsereg ige
skót

dirl verb
[UK: dˈɜːl] [US: dˈɜːl]

bizsereg (vmije) ige

have pins and needles in one's something verb
[UK: həv pɪnz ənd ˈniːd.l̩z ɪn wʌnz ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ˈpɪnz ænd ˈniːd.l̩z ɪn wʌnz ˈsʌm.θɪŋ]

egész testében bizsereg

crawl all over[UK: krɔːl ɔːl ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈkrɒl ɔːl ˈoʊv.r̩]

kitartóan bizsereg ige

pringle [pringled, pringled, pringling, pringles] verb

tetőtől talpig bizsereg

crawl all over[UK: krɔːl ɔːl ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈkrɒl ɔːl ˈoʊv.r̩]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina