Maďarčina-Angličtina slovník »

bizonyít (vmit) meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
bizonyít (vmit) ige

attest to something verb
[UK: ə.ˈtest tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈtest ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

bear evidence of something verb
[UK: beə(r) ˈe.vɪ.dəns əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈber ˈe.və.dəns əv ˈsʌm.θɪŋ]

bear record to something verb
[UK: beə(r) rɪˈk.ɔːd tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈber rəˈk.ɔːrd ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

give evidence of something verb
[UK: ɡɪv ˈe.vɪ.dəns əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈe.və.dəns əv ˈsʌm.θɪŋ]

meggyőzően bizonyít (vmit) vknek ige

prove something to somebody's satisfaction verb
[UK: pruːv ˈsʌm.θɪŋ tuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˈpruːv ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

megnyugtatóan bebizonyít (vmit) vknek ige

prove something to somebody's satisfaction verb
[UK: pruːv ˈsʌm.θɪŋ tuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˈpruːv ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

megnyugtatóan bizonyít (vmit) vknek ige

prove something to somebody's satisfaction verb
[UK: pruːv ˈsʌm.θɪŋ tuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˈpruːv ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina